Biznesmeni mają możliwość pokrywać wydatki powiązane z samochodem osobowym w zakresie leasingu operacyjnego (bieżącego) albo leasingu kapitałowego (finansowego). Co prawda prawo podatkowe nie systematyzuje rozdziału tych dwóch postaci finansowania, to rozbieżności między nimi mają istotne znaczenie dla danych skutków podatkowych. Leasing finansowy charakteryzuje się tym, że do sumy uzyskania przychodów zalicza się tylko część odsetkową rat leasingowych oraz łagodzi się u używającego (przy samochodach osobowych wartość nie większą niż równowartość 20 tys. euro), zaś w leasingu operacyjnym samochód amortyzuje finansujący, a używający zalicza do kosztów opłaty leasingowe (opłata wstępna, raty leasingowe). Poza tym w obydwóch sytuacjach do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki użytkowe (oleju do silnika, kupno paliwa), koszty przeglądów technicznych i reperacji, składki na polisę (w granicach limitu, to jest w części przypadającej na odpowiednik 20 tys. euro), jeżeli na podstawie umowy koszt ponosi używający. Pomimo że w leasingu operacyjnym auto osobowe nie jest majątkiem użytkownika, to nie obowiązuje go pułap ograniczający możność zaliczenia wydatków do kosztów wypływających z przemnożenia liczby rzeczywiście przejechanych kilometrów oraz aktualnej stawki za 1 km przebiegu (nie potrzeba prowadzić rejestru przebiegu pojazdu). Obostrzenia, jakie są w sytuacji kupna samochodów osobowych w obrębie leasingu, występują również w podatku od towarów oraz usług. Podatnicy użytkujący auto osobowe mają możliwość odliczyć 60%, jednak nie więcej niż 6000zł podatku VAT policzonego od opłat leasingowych (rat, czynszu oraz innych płatności wypływających z zawiązanej umowy). W sytuacji leasingu operacyjnego, VAT można odliczać od faktur co miesiąc wystawianych, natomiast w sytuacji leasingu finansowego od faktury sporządzonej na całą wartość w chwili oddania towaru. Obostrzenie w odliczaniu VAT w wysokości 60% kwoty podatku wskazanej w rachunku (nie więcej niż 6000zł) nie zastosowuje się do pozostałych wydatków powiązanych z korzystaniem z pojazdu np. koszty na naprawy, remonty (z wyłączeniem zakupu paliwa, które nie podlega odliczeniu VAT). Po sfinalizowaniu umowy leasingu operacyjnego, częstokroć przedsiębiorcy wykorzystują możliwość kupna przedmiotu. Ważność początkową ustala się według ogólnych zasad, zgodnie z którymi za wartość podstawową środka trwałego w przypadku wykupienia po skończeniu umowy leasingu, uważa się koszt nabycia wynikający z faktury poświadczającej kupno, zwiększona o niepodlegający potrąceniu VAT.

Dodaj swoją stronę do naszego katalogu