List przewozowy jest niezbędny w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Nie rzadko jest podstawą dla służb celnych do kontroli oraz pobierania opłat od wartości przewożonego towaru. Jak zatem powinien wyglądać poprawnie sporządzony dokument przewozowy? List przewozowy to inaczej dokument określający warunki umowy usług transportowych towarów. Zazwyczaj wspólnie sporządza go osoba nadająca przesyłkę i przewoźnik, który stwierdza na nim przyjęcie przesyłki do transportu, a następnie wydaje nadawcy kopię tego listu. Powinien być sporządzany jest w 4 egzemplarzach:
 • ceduła – dla przewoźnika, służy do pokwitowania odbioru
 • wtórnik – dla nadawcy
 • grzbiet – dla przewoźnika, zostaje w stacji nadania
 • oryginał – dla przewoźnika, wydawany jest odbiorcy
Poprawnie wystawiony list przewozowy musi zawierać rzeczywisty spis inwentarza, przesyłanego przy pomocy transportu wodnego, powietrznego, lądowego ,jak również transportu polimodalnego. W szczególności chodzi o informacje t.j.:
 • adres docelowy
 • datę sporządzenia dokumentu
 • numery referencyjne odbiorcy i dostawcy (na przykład numer zamówienia albo kod kontraktu)
 • miarę jednostkową
 • ilość przewożonego towaru
 • ogólną wartość transportowanego towaru
 • podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia przyjęcia towaru do transportu
 • podpis osoby zlecającej transport
 • rodzaj przewożonego towaru
 • cenę jednostkową
 • adres sprzedawcy
W niektórych przypadkach zachodzi konieczność potwierdzenia listu przewozowego certyfikatem zgodności, wystawionym przez wewnętrzną albo zewnętrzną jednostkę sprawdzającą. Podstawa prawna
 • Artykuł 6 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 roku (Dz.U. z 1962 r. nr 49, poz. 238 z późn. zm.).
 • Artykuł 38–40 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.).