Opłata skarbowa zwana inaczej opłatą stemplową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, dokonywane w sprawach indywidualnych. Kiedy jest stosowana? Czynności, za które pobierana jest opłata obejmują wykonanie czynności urzędowych: - dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, - dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy), - czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, - podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań, - weksle, - zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, - zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego Z kolei opłacie skarbowej nie podlega: a) wykonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa czy prokury a też odpisy, wypisy i kopie dokumentów dotyczących, np.: - kwestii alimentacyjnych, kurateli, przysposobienia, - nabycia obywatelstwa polskiego i stwierdzenia jego posiadania (w drodze repatriacji), - pobytu na terytorium RP obywateli państw Unii Europejskiej, - ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, rent i ulg dla żołnierzy niezawodowych, ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych w tym kombatantów, - świadczeń socjalnych, - szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia, - nadania statusu uchodźcy i udzielenia azylu b) wykonanie czynności urzędowej i wydanie dokumentów w sprawach dotyczących: - wydania zezwolenia na podjęcie działań związanych z ochroną środowiska, - zmiany czy również ustalenia pisowni nazwiska i imienia osób, którym zmienione je bezprawnie, - płatności dla producentów rolnych, - wykonania w/w czynności przez agencje w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, - budownictwa mieszkalnego c) wykonania czynności urzędowych, które podlegają innym odrębnym opłatom publicznoprawnym lub są z nich zwolnione Jest kilka możliwych sposobów zapłaty opłaty skarbowej: - gotówką w kasie urzędu, - poprzez opatrzenie podania znakami opłaty skarbowej, - poprzez wniesienie podania na papierze stemplowym, - bezgotówkowo przelewem na konto właściwego urzędu Wysokość wybranych opłat skarbowych: - decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego – 219 zł, - przygotowanie aktu małżeństwa - 84 zł, - dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych - 110 zł, - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – 21 zł, - przygotowanie aktu urodzenia, zgonu, uznania dziecka - 11 zł, - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł, - wydanie duplikatu książeczki wojskowej - 28 zł, - przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - 98 zł, - decyzja o zmianie imienia i nazwiska - 37 zł, - ustalenie brzmienia lub pisownia imienia nazwiska - 22 zł, - zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP - 21 zł, - legalizacja dokumentu - 26 zł, - pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł, - decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi - 505 zł, - potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego - 170 zł, - zatwierdzenie projektu budowlanego - 47 zł