W związku z powstaniem nowej ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, ówczesne organy ewidencji mają obowiązek przenieść informacje dotyczące osób prowadzących własny biznes i tych, którzy zadecydowali zawiesić przedsiębiorstwo do nowego systemu internetowego. Wpisu do CEIDG udziela się na wniosek osoby fizycznej. Osoba zakładająca działalność gospodarczą ma możliwość złożenia druku poprzez formularz cyfrowy wyświetlający się na stronie internetowej CEIDG. Pokwitowanie dostarczenia [wniosku|formularza|druku|, otrzymuje się mailem. Osoba wykonująca działalność gospodarczą posiada również możliwość złożenia druku osobiście w urzędzie gminy albo przesłania listem poleconym. Po przestudiowaniu zawartości formalnej druku poprzez urzędnika, wnioskodawca dostaje pokwitowanie otrzymania druku. Po dokonaniu wpisu, formularze w formie papierowej oraz elektronicznej, powinny być przechowywane poprzez organ gminy i ministra gospodarki przez okres 10 lat. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ma obowiązek głównie ewidencjonować przedsiębiorców, dawać możliwość ustalanie okresu oraz obszaru zmian wpisów w CEIDG i nieodpłatnie udzielać informacji dotyczące osób wykonujących działalność gospodarczą oraz informacji upowszechnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.