Nie trzeba płacić podatku za wszystko, co przewiduje ustawa. W prawie podatkowym istnieje bowiem wiele ulg, z których korzystać mogą przedsiębiorcy. Ulgi podatkowe to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, obniżki, odliczenia albo zmniejszenia, których użycie powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Zasady stosowania ulg w spłacie należności podatkowych uregulowane są precyzyjnie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 j.t. z późn. zm.). W polskim prawie podatkowym przewidziane są ulgi podatkowe przy PIT. Zwolnienie podatkowe może polegać w takim przypadku na:
 • odliczeniu od podatku (np. składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 • odliczeniu od uzyskanego dochodu (np. składki na ubezpieczenie społeczne)
 • zastosowaniu niższych stawek podatkowych
Natomiast, z zapisów wspomnianej już ustawy wynika, iż organ podatkowy może na wniosek przedsiębiorcy:
 • odroczyć albo rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 • odroczyć termin płatności podatku albo rozłożyć zapłatę podatku na raty
 • umorzyć w całości albo w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę albo opłatę prolongacyjną
Rodzaje ulg podatkowych Generalnie ulgi podatkowe można podzielić na:
 • ulgi inwestycyjne
 • ulgi z tytułu rehabilitacji podatnika, będącego osobą niepełnosprawną, stanowiące zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika
 • ulgi w podatku dochodowym z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy
 • ulgi z tytułu darowizny na cele społeczne, które są ulgami o charakterze stymulacyjnym
 • ulgi dla nowych podatników
 • ulgi dla Małych Podatników
 • ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ( chorobowe, emerytalne, Fundusz Pracy, wypadkowe, rentowe, zdrowotne), które są kosztami związanymi z uzyskaniem przychodu przez przedsiębiorcę
 • ulgi z tytułu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
 • ulgi z tytułu rehabilitacji niepełnosprawnego członka rodziny podatnika, które są ulgami o charakterze rodzinnym
Ulg podatkowych może udzielić też organ władzy samorządowej. Jednakże charakter ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych właścicielom firm przez organ podatkowy, jakim jest prezydent miasta lub burmistrz lub wójt, przesądza o ich pomocowym charakterze, a co za tym idzie, ulgi takie mogą zostać przyznane tylko w formie pomocy publicznej, w tym 'pomocy de minimis'.