Istnieją trzy grupy podmiotów, które muszą obowiązkowo podać swoje roczne sprawozdanie badaniu, które przeprowadza biegły rewident. Wśród grup, które obowiązkowo muszą podać swoje roczne sprawozdanie finansowe, pierwsza grupa to: -banki -zakłady ubezpieczeń -zakłady reasekuracji -spółki akcyjne (chyba że jest w organizacji. wtedy nie ma obowiązku badania ) -jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi Druga grupa: -spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -spółdzielnie -spółki komandytowe -spółki jawne -działalności osób fizycznych Ustalone są trzy limity do mierzenia rozmiarów działalności przedsiębiorstwa: 1. Wielkość przychodów- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2008r. stanowiły równowartość w PLN co najmniej 5.000.000 eur czyli 20.862.000 zł 2. Suma bilansowa - suma aktywów bilansu na koniec 2008 stanowiła równowartość w PLN co najmniej 2.500.000 eur, czyli 10.431.000 zł 3. Zatrudnienie- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat wyniosło co najmniej 50 zatrudnionych. Jeżeli dwa z tych limitów są przekroczone to należy poddać się badaniu. Trzecia grupa Są to podmioty sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR (międzynarodowe standardy rachunkowości).Te jednostki bez względu na formę organizacyjno-prawną bądź rozmiary biznesu muszą za rok 2009 poddać bezwzględnie swoje sprawozdanie badaniu. Od 2009r. musi zostać zbadane sprawozdanie skonsolidowane o ile zostały sporządzone przy założeniu, że działalność będzie nadal kontynuowana w okresie przynajmniej roku. Podstawa prawna art. 64 ust 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)