Czas powstania przymusu podatkowego, jeśli porozumienie nie nakazuje wystawienia faktury, zachodzi w chwili wydania towaru albo wyświadczenia usługi. Natomiast w przypadku, gdy stworzenie faktury staje się koniecznością, o konieczności podatkowej mówimy w momencie jej przygotowania. Jednakowoż od niniejszej normy obowiązują wyjątki, charakteryzujące chwilę powstania obowiązku podatkowego. Są to: 1. Otrzymanie całości lub części zapłaty - z chwilą otrzymania zapłaty, w przypadku dostawy tradycyjnej, dokonywanej za zaliczką pocztową - nie później niż do 30 dnia, licząc od daty wykonania usługi w sytuacji gdy są to usługi: o wysyłkowych oraz przeładunkowych,, o transportu osób oraz towarów żeglugą pełnomorską, taborem kolejowym, taborem samochodowym, żeglugą śródlądową, transportem lotniczym, o konstrukcyjnych oraz budowlano – montażowych o w portach morskich oraz handlowych, - z tytułu dostawy odpadu stalowego oraz żeliwnego, odpadu metali nieżelaznych, nie uwzględniając odpadu metali szlachetnych: o nie później niż 20 dnia, kalkulując od daty wysłania odpadu niewsadowego, o nie później niż 30 dnia, kalkulując od daty wysłania odpadu wsadowego, 2. Tworzenie rachunku lub uzyskanie całej lub części zapłaty - nie dłużej niż do 60 dnia, kalkulując od czasu oddania towaru z obowiązku: o zapisu nutowego, o dostawy gazet, czasopism, magazynów, o map, o ulotek, - nie dłużej niż po minięciu 120 dni, jeśli umowa zakłada podsumowanie zwrotów oficyn wydawniczych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą utworzenia rachunku poświadczającego rzeczywistą dostawę, kalkulując od 1-go dnia wystawienia tych wydawnictw. 3. Otrzymania całej lub częściowej zapłaty, nie dłużej jednak jak z minięciem okresu zapłaty opisanego w umowie lub fakturze z racji świadczenia o usług chronienia, przechowywania i nadzoru własności, o usług dzierżawy oraz leasingu, wynajmu, o usług stałej obsługi prawnej,, o usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, o usług chronienia osób o usług obsługi biurowej, Katalog Ryszarda 4. Upływ terminu zapłaty, gdy został on opisany w umowie, obowiązuje w rozliczeniach z racji: o wykonywania usług radiokomunikacyjnych, o dostaw ciepła, o dostaw prądu, o wykonywania usług dystrybucji wody,, o dostaw gazu, o wykonywania usług telekomunikacyjnych o wykonywania usług sanitarnych i podobnych.

Katalog firm