Czas powstania konieczności podatkowej, jeżeli porozumienie nie nakazuje stworzenia faktury, występuje w momencie oddania towaru bądź wyświadczenia usługi. Natomiast w sytuacji, kiedy przygotowanie faktury staje się konieczne, o konieczności podatkowej mówimy w momencie jej stworzenia.

Jednakowoż od powyższej normy obowiązują odstępstwa, opisujące moment stworzenia konieczności podatkowej. Są nimi:

1. Uzyskanie całej albo części zapłaty

- z datą uzyskania zapłaty, w sytuacji dostawy listownej, dokonywanej za zaliczeniem pocztowym
- nie dłużej niż trzydziestego dnia, licząc od daty wykonania usługi w sytuacji gdy są to usługi:

o przewozu osób oraz asortymentu pociągami, transportem lotniczym, statkami pełnomorskimi, transportem samochodowym, żeglugą śródlądową,
o spedycyjnych oraz przeładunkowych,,
o budowlanych oraz budowlano – montażowych
o w portach morskich oraz handlowych,
- z tytułu dostawy odpadu stalowego oraz żeliwnego, odpadu metali nieżelaznych, nie uwzględniając odpadu metali szlachetnych:

o nie dłużej niż 20 dnia, licząc od dnia wysłania odpadu niewsadowego,
o nie dłużej niż do 30 dnia, licząc od dnia wysłania odpadu wsadowego,


2. Wystawienie faktury lub otrzymanie całej albo części zapłaty
- nie dłużej niż 60 dnia, kalkulując od dnia wydania asortymentu z tytułu:

o dostarczenia magazynów, czasopism, gazet,
o nut,
o map,
o ulotek,

- nie dłużej niż po minięciu stu dwudziestu dni, o ile umowa zakłada rozliczenie zwrotów wydawnictw, przymus podatkowy tworzy się w momencie wystawienia faktury poświadczającej rzeczywistą dostawę, kalkulując od 1-go dnia wydania tych oficyn.

3. Zyskania całej lub części odpłaty, nie dłużej mimo wszystko jak z upłynięciem okresu płatności opisanego w umowie lub rachunku z racji świadczenia

o usług chronienia osób,
o usług chronienia, przetrzymywania i dozoru własności,
o usług dzierżawy i leasingu, wynajmu,
o usług w obszarze pośrednictwa ubezpieczeniowego,
o usług ciągłej obsługi prawnej,
o usług obsługi biurowej,


4. Przeminięcie okresu zapłaty, gdy był on określony w umowie, jest obowiązujący w rozliczeniach z racji

o wykonywania usług dystrybucji wody,,
o wykonywania usług radiokomunikacyjnych,
o dostaw ciepła,
o dostaw energii elektrycznej,
o dostaw gazu,
o wykonywania usług telekomunikacyjnych
o wykonywania usług sanitarnych i pokrewnych.