Nie wszyscy ci, którzy sprzedają towary lub usługi muszą korzystać z kasy rejestrującej - fiskalnej. Z grona podmiotów zobowiązanych do jej posiadania wyłączone są bowiem pewne branże. Wpływ ma także suma obrotów sprzedażowych w ciągu całego roku podatkowego. Kiedy zatem kasa nie jest konieczna? Zgodnie z ustawą o VAT, każda działalność gospodarcza, sprzedająca towary lub usługi na rzecz rolników ryczałtowych, osób fizycznych, nie posiadających działalności gospodarczej oraz przedsiębiorstw dokonujących zakupów prywatnie – poza działalnością gospodarczą – zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Od tej zasady istnieje jednakże kilka wyjątków. Otóż, nakaz posiadania kasy fiskalnej nie tyczy się:
  • działalności gospodarczych, korzystających z podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług
  • działalności gospodarczych, w których wartość obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. złotych
  • nowo powstałych działalności gospodarcze, u których wartość obrotów za pierwszy rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 20 tys. złotych
Co więcej, jeszcze do końca kwietnia bieżącego r., z obowiązku dokonywania ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej zwalnia się:
  • czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 roku zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia
  • podatników, opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, jeśli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania w zakresie działalności wymienionej
  • usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
  • podatników, dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1797), jeśli w 2010 roku udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwanej dalej 'ustawą', był wyższy niż 70 %
Ponadto, jeszcze do końca kwietnia bieżącego roku, z obowiązku posiadania kas rejestrujących zwolnieni są też prawnicy i lekarze, sprzedający swoje usługi. Natomiast, na stałe z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych zwolnieni są adwokaci i radcowie prawni, świadczący swoje usługi jedynie na rzecz innych firm. Katalog Ryszarda Zobacz też:
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Podatek od umowy zlecenia