Nie wszyscy ci, którzy sprzedają towary lub usługi zmuszeni są korzystać z kasy rejestrującej - fiskalnej. Z grona podatników zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą wyłączone są bowiem pewne profesje. Istotna jest także kwota obrotów sprzedażowych w ciągu całego roku podatkowego. Kiedy więc nie trzeba mieć kasy? W myśl ustawy o podatku od towarów i usług, każda działalność gospodarcza, sprzedająca towary lub usługi na rzecz rolników ryczałtowych, osób fizycznych, nie posiadających działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie – poza działalnością gospodarczą – zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Od tej zasady funkcjonuje jednakże parę odstępstw. Otóż, obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie tyczy się:
  • nowo powstałych działalności gospodarcze, u których wartość obrotów za pierwszy rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 20 tys. zł.
  • działalności gospodarczych, w których wartość obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. zł.
  • działalności gospodarczych, korzystających z podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług
Co więcej, jeszcze do końca kwietnia 2011 roku, z obowiązku używania kasy fiskalnej zwalnia się:
  • podatników, opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania w zakresie działalności wymienionej
  • usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
  • podatników, dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1797), jeżeli w 2010 roku udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w artykule 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwanej dalej 'ustawą', był wyższy niż 70 procent
  • czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 roku zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia
Co więcej, jeszcze do końca kwietnia bieżącego roku, z nakazu używania kas rejestrujących zwolnieni są także prawnicy i lekarze, sprzedający swoje usługi. Natomiast, na stałe z obowiązku posiadania kas fiskalnych zwolnieni są adwokaci i radcowie prawni, którzy świadczą swoje usługi wyłącznie na rzecz innych firm.