Jak wynika z aktualnych danych w Polsce jest ok. 440 tys. zarejestrowanych młodych bezrobotnych. Województwa znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, tzn. te w których bez zatrudnienia pozostaje 25 proc. młodych otrzymają wsparcie na ich aktywizację ze środków unijnych.

Polski rząd przygotowuje programy, w ramach których będą tworzone mejsca pracy dla młodych bezrobotnych w latach 2014 i 2015.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministra pracy Władysława Kośniak - Kamysza wynika, że środki unijne zostaną przyznane 10-ciu z 16 województw: zachodniopomorskiemu, lubuskiemu, dolnośląskiemu, łódzkiemu, kujawsko-pomorskiemu, warmińsko-mazurskiemu, małopolskiemu, lubelskiemu, podkarpackiemu i świętokrzyskiemu. Znajdują się one w ciężkiej sytuacji.

Dodatkowo, 10 proc. środków ma zostać skierowanych do powiatów z pozostałych 6-ciu województw, w których odnotowuje się wysokie bezrobocie wśród młodych.

W aktywizacji młodych bezrobotnych zostanie wykorzystany szereg instrumentów:

  • bon stażowy umożliwiający osobom młodym odbycie stażu w wybranej przez siebie jednostce,
  • wprowadzenie ustawowych gwarancji aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Nowy fundusz ma zacząć funkcjonować wraz z początkiem roku 2014. Pomocą zostaną objęci bezrobotni w wieku od 15 do 24 lat.

Warto podkreślić, że od III kwartału roku 2013 ruszy program “Pierwszy Biznes - Wsparcie na starcie”, który także skierowany jest do młodych bezrobotnych. Ma on polegać na udzielaniu bezrobotnym, absolwentom i studentom ostatnich lat studiów, preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie własnego biznesu.

Są to bardzo istotne wiadomości z uwagi na fakt, iż aktualna sytuacja na rynku pracy nie wygląda najlepiej. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie zdecydowanie wydłuża się okres pozostawania bez pracy po zakończeniu edukacji. Jak pokazują badania, osoby takie później częściej są bezrobotne, trudniej znaleźć im pracę, rzadziej awansują i gorzej zarabiają.