Niektórzy przedsiębiorcy, z żartem, podatki odprowadzane do urzędu skarbowego nazywają haraczem. Być może dlatego, że należy je płacić regularnie. Za co skarbówka pobiera opłatę? Opodatkowaniu podatkiem skarbowym podlegają wszelkie czynności związane z:
  • odpłatną dostawą towarów i odpłatne świadczeniem usług w Polsce
  • wewnątrzwspólnotową dostawą towarów lub usług
  • eksportem towarów
  • importem towarów
  • wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów za wynagrodzeniem w Polsce
Od tych czynności naliczany jest podatek od towarów i usług, czyli tzw. podatek VAT. Ustala się go od kwoty przeprowadzonej transakcji, uwierzytelnionej fakturą bądź paragonem z kasy fiskalnej i odprowadzany w wysokości (w zależności od rodzaju transakcji i działalności gospodarczej) 23%,, , 5%, 8%. Z podatku tego można być zwolnionym. Prawo do korzystania z ulgi podatkowej ma każda działalność gospodarcza, gdzie łączna wartość sprzedaży towarów i usług nie będzie przekraczała w przeciągu roku podatkowego kwoty 150 tysięcy PLN. Ponadto, idąc za ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych , a także ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, do fiskusa odprowadzić trzeba też podatek dochodowy, który jest naliczany od wszystkich dochodów (czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania) z [wszelkiej|każdej prowadzonej działalności gospodarczej, bez względu na jego źródło. Podatek jest odprowadzany w formie comiesięcznych zaliczek, a całe jego rozliczenie nastąpi w sytuacji złożenia rocznego zeznania podatkowego. Natomiast same zaliczki trzeba płacić w wysokości 20 procent dochodu, do dwudziestego dnia każdego miesiąca, będącego rozliczeniem za ubiegły miesiąc.