Przedsiębiorcy, którzy kiedykolwiek ubiegali się o kredyt, wiedzą, jak ważna jest poczyniona przez bank ocena zdolności kredytowej. Od jej efektu zależy, czy instytucja finansowa w ogóle zgodzi się na wypłatę pieniędzy, a jeżeli tak - na jakich warunkach to nastąpi. Podczas badania zdolności kredytowej każdy bank może wziąć pod uwagę nieco inne czynniki, w zależności od swojej polityki czy też celu, na jaki mają zostać przeznaczone pieniądze. Sposobem na poprawienie zdolności kredytowej w oczach banku, szczególnie przy ubieganiu się o kredyt przez internet, jest realizowanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego.

Obowiązek rozliczeń bezgotówkowych

Osoby prowadzące własną działalność mają obowiązek posiadania konta bankowego - numer rachunku podaje się już w momencie rejestracji działalności za pomocą wniosku CEIDG-1. Jest on niezbędny do prowadzenia rozliczeń podatkowych i składkowych. Co więcej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest drugi przedsiębiorca, oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczanych na złote według średniego kursu NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020, przygotowany przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, której patronuje prezes NBP, zawiera projekt zmniejszenia ww. limitu, np. do 1 tys. euro. Działanie takie miałoby wpłynąć na zmniejszenie szarej strefy -  poprzez zwiększenie liczby transakcji bezgotówkowych.

Rozliczenia bezgotówkowe dobre dla zdolności kredytowej

Korzystanie z bezgotówkowej formy rozliczeń może nieść określone korzyści - w postaci większej kontroli sytuacji finansowej firmy czy nawet zwiększenia szans na otrzymanie kredytu. Dlaczego? Firmowy rachunek bankowy, na którym zarejestrowane są wszystkie płatności, jest dla instytucji kredytującej idealnym źródłem wiedzy na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z historii operacji bank jest w stanie dowiedzieć się, jakie firma osiąga przychody, czy są one regularne, ilu ma kontrahentów, jakie ponosi koszty w związku z prowadzoną działalnością, czy terminowo płaci zobowiązania względem ZUS i urzędu skarbowego. W trakcie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy brane są pod uwagę właśnie tego typu czynniki.

W związku z powyższym firmy, które przez wzgląd na specyfikę swojej działalności dokonują w głównej mierze transakcji gotówkowych, powinny liczyć się nawet z odmową udzielenia kredytu, ponieważ do oceny ich zdolności kredytowej pod uwagę może zostać wzięta jedynie część dochodów.

Szczególnie ważne przy kredycie przez internet

Rozliczenia bezgotówkowe, a więc przeprowadzane za pomocą przelewów lub z wykorzystaniem karty firmowej, mogą okazać się szczególnie ważne przy ocenie zdolności kredytowej w sytuacji, gdy przedsiębiorca ubiega się o kredyt przez internet. Mimo iż rozwiązanie to w Polsce jest stosunkowo nowe i dostępne zaledwie w trzech bankach, zyskuje coraz więcej zwolenników.

W przypadku kredytów udzielanych przez internet przedsiębiorca nie dostarcza żadnych dokumentów, jak np. zaświadczeń o osiąganych dochodach. Zdolność kredytowa oceniana jest poprzez specjalną platformę analizującą przede wszystkim informacje płynące z rachunku bankowego.

 

Jak widać, wiele przemawia za założeniem firmowego konta bankowego i prowadzenia za jego pośrednictwem jak największej liczby transakcji. Działanie takie, mimo że droższe od korzystania z prywatnego konta do rozliczeń firmowych, pozwoli utrzymać porządek, a także pomoże w otrzymaniu kredytu.