Pomoc de minimis to rodzaj szczególniej pomocy ze strony państwa przekazywanej właścicielom przedsiębiorstw. W ramach tej pomocy mogą być finansowane na przykład organizacje imprez, wydarzeń turystycznych, czy specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe. Jest możliwość także udzielenia jej na rozwój firmy. Dotowanie poprzez pomoc de minimis jest regulowana przez kodeksy wspólnotowe. Zgodnie z przepisami pomoc jest udzielana w wysokości limitu opisanego prawem. Od 2007 roku suma kwot pomocy de minimis nie nie ma prawa być wyższa niż 200 000 euro w okresie trzech lat budżetowych. Niższy zakres, 100 000 euro, wyznaczono dla właścicieli działalności gospodarczych działających w branży transportu drogowego. Kwoty w złotówkach należy określać zgodnie z kursem średnim NBP z dnia otrzymania pomocy. Podstawą przyznania pomocy de minimis jest wniosek, który podlega ocenie formalnej i merytorycznej, przez niezależnych ekspertów specjalizujących się w dziedzinie która dotyczy przyznania pomocy de minimis. Zaświadczenie z docelowym wskazaniem na charakter udzielonej pomocy, z użyciem nazwy „de minimis”, wydawane jest w dniu jej udzielenia, czyli w dniu podpisania umowy lub w dniu, kiedy przedsiębiorca uzyskuje prawo przyjęcia takiej pomocy. Jeżeli pomoc dostaje spółka cywilna, otrzymuje ona poświadczenie z podliczonymi kwotami, które przyznano każdemu ze wspólników. Zaświadczenie takie dostają także wszyscy wspólnicy.