W którym języku trzeba stworzyć umowę zlecenia podczas pracy poza Polską?   Zależnie od tego między kim zawierana jest umowa zlecenia, przygotowuje się ją w 2 albo tylko jednym języku. Umowa zlecenia z osobą nie mającą naszego obywatelstwa Umowa zlecenia, podejmowana ze zleceniobiorcą, nie posiadającym naszego obywatelstwa, musi być sporządzona 2 językach, polskim , a także narodowym języku zleceniobiorcy. Ponadto, tłumaczenie umowy powinien sporządzić tłumacz przysięgły. Wszystkie rozliczenia umowy , a także wystawiane do tej umowy zlecenia rachunki za zrobioną pracę, muszą być także przedstawione w 2 językach. Stosowanie się do powyższych zasad, pozwoli uchronić przed możliwymi roszczeniami ze strony skarbówki. Umowa zawierana z obywatelem Polski Umowa zlecenia, zawierana ze zleceniobiorcą, posiadającym polskie obywatelstwo, powinna zostać sporządzona w języku polskim. Umowa taka musi być tak napisana, by spełniać wszystkie wymogi umowy cywilnoprawnej opisanej w Kodeksie cywilnym. Konieczne jest zatem, by była przedstawiona na piśmie, pod rygorem jej nieważności, a wszelkie zmiany jej postanowień powinno się sporządzać w formie aneksów do tej umowy. W przypadku, gdy praca wykonywana będzie na obszarze obcego państwa, wtedy należy w szczegółach przedstawić o zakresie obowiązków zleceniobiorcy i szczegółowo określić miejsce,gdzie zlecenie będzie wykonywane.