Województwo mazowieckie pod względem powierzchni jest największą jednostką samorządową. To tutaj powstaje wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych, gdyż Warszawa jest dobrze rozwiniętym ośrodkiem naukowym. Wiele zagranicznych koncernów w stolicy naszego kraju decyduje się otworzyć swoje siedziby. Dostęp do specjalistycznej wiedzy i wykwalifikowanych pracowników staje się dobrym podłożem do tworzenia innowacji. Z tego względu głównym priorytetem programu województwa mazowieckiego stanie się obszar B+R. 23% budżetu programu zostanie przeznaczone na urynkowienie prac badawczo - rozwojowych, wsparcie zaangażowania przedsiębiorstw w działania z zakresu B+R oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w firmach.

Program województwa mazowieckiego - inteligentne specjalizacje

Program województwa mazowieckiego będzie koncentrował się na wspieraniu tych projektów, które będą rozwijały tzw. inteligentne specjalizacje Mazowsza, czyli dziedziny charakteryzujące się największym potencjałem rozwojowym, stanowiące mocne strony regionu. Władze samorządowe wśród inteligentnych specjalizacji wyróżniły:

 • wysoką jakość życia,

 • bezpieczną żywność,

 • inteligentne systemy zarządzania,

 • nowoczesne usługi dla biznesu.

Inteligentne specjalizacje stanowią także obszary priorytetowe w Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Osoby, które będą chciały ubiegać się o dotacje z programu województwa mazowieckiego, koniecznie powinny zapoznać się z powyżej wspomnianym dokumentem. Zawiera on wytyczne, odnoszące się do kompetencji i doświadczenia przedsiębiorców, które powinni oni posiadać, by realizowane działania miały rzeczywisty wpływ na rozwój i podniesienie konkurencyjności Mazowsza.

Program województwa mazowieckiego - sposób finansowania

W latach 2014-2020 w ramach programu województwa mazowieckiego dokonana zostanie alokacja środków w wysokości ponad 2 mld euro. Mazowsze zostało uznane przez Komisję Europejską za region lepiej rozwinięty, więc zdecydowanie większy udział w budżecie inicjatywy będzie miał wkład własny z budżetu państwa. W niektórych projektach ich także wykonawcy będą uczestniczyli w partycypacji kosztów.

W ramach programu województwa mazowieckiego przewidziane jest także udzielenie zwrotnego wsparcia w postaci niskooprocentowanych pożyczek i dotacji. Na ten cel zostanie przeznaczone ok. 5% budżetu inicjatywy.

Program województwa mazowieckiego - strategiczne projekty i inne obszary wsparcia

Osie priorytetowe, wyróżnione w programie województwa mazowieckiego, to:

 • wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce,

 • wzrost e-potencjału Mazowsza,

 • rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości,

 • przejście na gospodarkę niskoemisyjną,

 • gospodarka przyjazna środowisku,

 • jakość życia,

 • rozwój regionalnego systemu transportowego,

 • rozwój rynku pracy,

 • wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem,

 • edukacja dla rozwoju regionu,

 • pomoc techniczna.

Wsparcie dla start-upów w programie województwa mazowieckiego

Innowacje i pobudzanie przedsiębiorczości są głównymi założeniami programu województwa mazowieckiego. Młodzi przedsiębiorcy mają uzyskać wsparcie w postaci ułatwienia procesu gospodarczego wykorzystania nowatorskich pomysłów. Osoby zdecydowane na otwarcie działalności, będą mogły skorzystać z wielu szkoleń dotyczących prowadzenia firmy, stworzenia biznesplanu, sformułowania strategii, zbudowania modelu biznesowego. Przedsiębiorcy mogą liczyć także na wsparcie w zakresie:

 • dotacji na rozwój przedsiębiorstwa w początkowej fazie działalności,

 • uporządkowania  terenów  inwestycyjnych,  

 • integracji usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu, zapewniających profesjonalne poradnictwo i doradztwo,

 • dostęp do platform wiedzy, zwierających informacje dotyczące trendów i wskaźników makroekonomicznych,

 • przeprowadzania procesu ekspansji zagranicznej, promocji mazowieckich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej.

 

Ważne!

Informacje o realizowanych projektach w programie województwa mazowieckiego można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym, znajdującym się przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie.