Województwo podlaskie jest jednym z pięciu województw, które w latach 2014 - 2020 będą korzystały z dwóch źródeł wsparcia finansowego pochodzącego z UE - inicjatywy krajowej Polska Wschodnia oraz projektu regionalnego. Program województwa podlaskiego w lutym bieżącego roku został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Budżet szacowany jest na ok. 1,42 mld euro. Dotacje zostaną przeznaczone na pobudzenie przedsiębiorczości, innowacyjności oraz rozwój nowych technologii. Na te cele zostanie poświęcone aż 50% środków programu.

Beneficjenci programu województwa podlaskiego

Podobnie jak w przypadku pozostałych inicjatyw regionalnych finansowanych ze środków UE, o dofinansowanie w programie województwa podlaskiego mogą wziąć udział:

 • jednostki samorządu terytorialnego,

 • przedsiębiorcy z sektora MŚP,

 • ośrodki zdrowia,

 • organizacje ekologiczne, turystyczne, kulturalne

 • ośrodki naukowe, jednostki edukacyjne, szkoły, uczelnie wyższe,

 • inkubatory przedsiębiorczości,

 • partnerstwa – klastry, konsorcja,

 • kluby sportowe,

 • związki wyznaniowe.

Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania nie tylko dotacji bezzwrotnych. Mogą oni także skorzystać ze wsparcia pozadotacyjnego oferowanego w postaci pożyczek i poręczeń. O ich przyznanie osoby prowadzące działalność mogą się ubiegać w:

 • Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego,

 • Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa,

 • Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w  Suwałkach,

 • Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  w Suwałkach,

 • Podlaskim Funduszu Poręczeniowym Sp. z o.o.,

 • Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Działania objęte dofinansowaniem w programie województwa podlaskiego

Szczegółowy opis osi priorytetowych programu województwa podlaskiego dostępny jest na stronie ministerialnej, poświęconej Funduszom Europejskim. Zapoznanie się z opublikowanym dokumentem pozwala w poprawny sposób wypełnić wniosek o dofinansowanie oraz uniknąć licznych pomyłek.

Potencjalni wykonawcy mogą się ubiegać o realizację projektów w następujących obszarach, objętych wsparciem finansowym:

 • wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,

 • przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,

 • kompetencje i kwalifikacje,

 • poprawa dostępności transportowej,

 • gospodarka niskoemisyjna,

 • ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami,

 • poprawa spójności społecznej,

 • infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,

 • rozwój lokalny,

 • pomoc techniczna.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy w programie województwa podlaskiego?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w sektorze MŚP mogą liczyć na dotacje przyznane na projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, zakup nowoczesnej technologii, rozwój obszaru B+R. Na terenie województwa podlaskiego będą także prężnie działały instytucje otoczenia biznesu, które świadcząc usługi doradztwa i poradnictwa, przyczynią się do wzrostu konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw. Z kolei działania podejmowane w zakresie cyfryzacji urzędów wpłyną na łatwiejsze wywiązywanie się z wielu obowiązków, jakie są nakładane na przedsiębiorcę przez jednostki samorządu terytorialnego (np. wnioski o koncesję na sprzedaż alkoholu będzie można złożyć w e-urzędzie, bez konieczności przekładania dokumentów tradycyjnej formie papierowej).

Zwrotne pożyczki i poręczenia będą mogły zostać wykorzystane przez przedsiębiorcę na dowolny cel gospodarczy, związany z prowadzonym biznesem. O pozadotacyjne wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:

 • należą do sektora MŚP,

 • rozpoczynają prowadzenie działalności,

 • nie posiadają historii kredytowej ani zabezpieczeń o określonej wartości,

 • ich kapitał nie jest wystarczający na realizację przedsięwzięcia,

 • zamierzają przyczynić się do poprawy efektywności gospodarowania energią.

Program województwa podlaskiego a wzrost poziomu życia w regionie

Wszystkie zrealizowane projekty mają przyczynić się do poprawy życia mieszkańców Podlasia. Wzrost konkurencyjności przyciągnie nowe firmy, które stworzą miejsca pracy. Pobudzenie postaw przedsiębiorczych wpłynie także na poprawę sytuacji ekonomicznej regionu, a także spadek bezrobocia. Program województwa podlaskiego zakłada, że w 2020 r. osiągnięte zostaną następujące cel

 • wzrost wskaźnika zatrudnienia do 68,9%,

 • zmniejszenie ubóstwa do 20,5%,

 • powszechne zastosowanie innowacji w MŚP;

 • zwiększenie mobilności pracowników i przedsiębiorczości mieszkańców,

 • poprawa poziomu edukacji w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji kluczowych na rynku pracy,

 • poprawa infrastruktury drogowej i sieci kolejowej,

 • zwiększenie udziału energii odnawialnej w łącznej produkcji energii elektrycznej w regionie.