Kraków w ostatnich latach rozwija się jako ośrodek świadczący usługi outsourcingowe – działalność IT i obsługę klienta. Dynamiczny rozwój Małopolski jest możliwy również dzięki środkom z Funduszy Europejskich. Program województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020 zakłada realizację przedsięwzięć o łącznej wartości 2,87 mld euro. W ramach inicjatywy zostaną wykorzystane trzy typy instrumentów rozwoju terytorialnego: zintegrowana inwestycja terytorialna, subregionalny program rozwoju oraz projekty rewitalizacji miast i obszarów wiejskich. Przedsiębiorcy także będą mogli skorzystać ze wsparcia finansowego, które przeznaczą na podniesienie konkurencyjności swoich firm. Działań, jakie mogą zostać objęte dofinansowaniem, jest dość sporo. Jednak Małopolska największy kapitał finansowy przeznaczy na rozwój transportu i energetyki.

Jednofunduszowe osie priorytetowe w programie województwa małopolskiego

Dotacje udzielane z budżetu programu województwa małopolskiego będą przeznaczane na realizację projektów w zakresie następujących osi priorytetowych:

 • gospodarka wiedzy - 250 mln euro,

 • cyfrowa Małopolska - 140 mln euro,

 • przedsiębiorcza Małopolska - 240 mln euro,

 • regionalna polityka energetyczna - 420 mln euro,

 • ochrona środowiska - 138 mln euro,

 • dziedzictwo regionalne - 169 mln euro,

 • infrastruktura transportowa - 390 mln euro,

 • rynek pracy - 270 mln euro,

 • region spójny społecznie - 232 mln euro,

 • wiedza i kompetencje - 204 mln euro,

 • rewitalizacja przestrzeni regionalnej - 170 mln euro,

 • infrastruktura społeczna - 151 mln euro,

 • pomoc techniczna - 101 mln euro.     

14,6% i 13,5% budżetu programu województwa małopolskiego zostanie przeznaczone kolejno na realizację działań w zakresie regionalnej polityki energetycznej oraz infrastruktury transportowej. Małopolska nastawia się na rozwój sektora energetycznego, w szczególności zwiększenia liczby projektów z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, oraz na poprawę przepustowości dróg czy stanu ich nawierzchni. Mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać z usprawnionego systemu komunikacji zbiorowej.

Z kolei środki z programu województwa małopolskiego, które zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości, będą stanowiły ok. 8% wartości budżetu. Osoby prowadzące działalność mogą się spodziewać dwóch form finansowania: refundacji oraz zaliczki. Wykonawcy nie będą mieć możliwości wyboru formuły rozliczania – zostaje to narzucone przez regulamin przedsięwzięcia. W niektórych przypadkach przedsiębiorca, ubiegający się o dofinansowanie, będzie musiał spełnić dodatkowe wytyczne, np. posiadanie odpowiednich kwalifikacji czy środków trwałych. 

Program województwa małopolskiego - pozadotacyjne wsparcie dla przedsiębiorców

Osoby prowadzące swoje firmy, zaliczające się do sektora MŚP, będą mogły skorzystać z bezzwrotnego dofinansowania, udzielonego na rozwój działalności. Przeznaczenie środków nie będzie mogło być dowolne. Uzyskana dotacja pozwoli na sfinansowanie realizacji konkretnego przedsięwzięcia, np. wdrożenia innowacyjnego oprogramowania wspomagającego współpracę z ośrodkami badawczymi.

Bezzwrotne wsparcie finansowe nie będzie jednak rozwiązywało problemu przedsiębiorstw związanego z pozyskaniem kapitału na dowolne inwestycje rozwojowe. W związku z tym, w ramach programu województwa małopolskiego przewidziane jest udzielanie pomocy pozadotacyjnej z przeznaczeniem na:

 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP,

 • wsparcie procesu wdrożenia prac B+R,

 • wsparcie niskooprocentowanymi pożyczkami osób fizycznych, zamierzających podjęcie działalności gospodarczej we własnym imieniu,

 • rozwój sektora podmiotów ekonomii społecznej.

 

Ważne!

Obecnie trwają jeszcze prace, których celem jest określenie zakresu wykorzystania pozadotacyjnego wsparcia w ramach regionalnego programu województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020. Małopolscy przedsiębiorcy muszą więc poczekać na zwrotne dofinansowanie i niskooprocentowane pożyczki.