Województwo świętokrzyskie jest malowniczym regionem, w którym położone są najstarsze góry w Polsce – Świętokrzyskie. Turyści ulegają urokom Łysicy oraz legendom związanym z Łysą Górą, gdzie miały odbywać się zloty czarownic. Na lata 2014 – 2020 został opracowany regionalny program województwa świętokrzyskiego, który podobnie jak pozostałe inicjatywy dotowane ze środków UE, ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Na realizację poszczególnych projektów przeznaczonych zostanie łącznie ok. 1, 364 mld euro.

Obszary wsparcia programu województwa świętokrzyskiego

Środki z Funduszy Europejskich, zasilające budżet regionalnego programu województwa świętokrzyskiego, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć w następujących osiach priorytetowych:

 • innowacje i nauka,

 • konkurencyjna gospodarka,

 • efektywna i zielona energia,

 • dziedzictwo naturalne i kulturowe,

 • nowoczesna komunikacja,

 • rozwój miast,

 • sprawne usługi publiczne,

 • rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,

 • włączenie społeczne i walka z ubóstwem,

 • otwarty rynek pracy,

 • pomoc techniczna.

Regionalny program województwa świętokrzyskiego dla MŚP

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa świętokrzyskiego powinni zainteresować się osią priorytetową konkurencyjna gospodarka. Program województwa świętokrzyskiego zakłada wsparcie dla firm działających w e-commerce, pomoc w tworzeniu nowych przedsięwzięć oraz przeprowadzenie przedsięwzięć modernizacyjnych. Dofinansowane zostanie m.in.:

 • sprzęt i oprogramowanie pozwalające na wprowadzenie nowej e-usługi w przedsiębiorstwach internetowych,

 • opracowanie i zaimplementowanie elektronicznego systemu obsługi działalności firm z sektora MŚP,

 • wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami,

 • zaimplementowanie innowacyjnych systemów informatycznych wspierających organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem,

 • zaprojektowanie portalu pracowniczego pozwalającego na zarządzanie zasobami ludzkimi on-line,

 • przeprowadzenie kompleksowego wsparcie szkoleniowego w obszarze e-handlu.

Co ma zostać osiągnięte dzięki programowi województwa świętokrzyskiego?

Regionalny program województwa świętokrzyskiego powstał z myślą o osiągnięciu poniższych celów:

 • zwiększenie wydatków na R+B w odniesieniu do PKB (z 0,38% do 0,47%),

 • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej,

 • uzyskanie poprawy wydajności energetycznej w jednostkach samorządowych oraz  przedsiębiorstwach państwowych,

 • rozwinięcie i zmodernizowanie infrastruktury drogowej oraz kolejowej,

 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,

 • wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób planujących zmianę zatrudnienia,

 • stworzenie kolejnych 1296 miejsc w żłobkach oraz 1313 miejsc w przedszkolach,

 • udzielenie wsparcia 5 173 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 

Ważne!

Jeśli chcesz ubiegać się o dofinansowanie z programu województwa świętokrzyskiego, skorzystaj z wyszukiwarki dotacji dostępnej za pośrednictwem strony poświęconej Funduszom Europejskim. Możesz także skontaktować się z Głównym Punktem Informacyjnym (Kielce, ul. Św. Leonarda 1), aby uzyskać informacje o realizowanych projektach.