Rozwiązaniem, które docenili przedsiębiorcy borykający się z problemem: skąd wziąć pieniądze na biznes, jest kredyt z gwarancją de minimis. Stanowi on reakcję państwa na spowolnienie gospodarcze i ma wspierać podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w rozkręceniu działalności. O tym, że kredyty zabezpieczane przez BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) okazały się strzałem w dziesiątkę, świadczy ogromne zainteresowanie tym produktem wśród przedsiębiorców - od początku trwania programu (15 marca 2013 roku) do końca lipca 2014 roku z gwarancji de minimis skorzystało ponad 63 tys. właścicieli firm. Co takiego mają w sobie wspomniane kredyty? Sprawdźmy.

Kredyt z gwarancją de minimis - wprowadzenie

Gwarancja de minimis to produkt powstały w wyniku połączenia dwóch innych produktów finansowych - instrumentu finansowego wykorzystywanego do zabezpieczenia spłaty kredytu oraz pomocy państwa w ramach wsparcia de minimis. W ten sposób BGK przyjął na siebie rolę gwaranta, który odpowiada za spłatę zobowiązań przedsiębiorcy w sytuacji, gdy ten utraci zdolność finansową lub będzie borykał się z różnego rodzaju problemami. Bank wykorzystuje do tego celu państwowe pieniądze, przydzielane firmom w ramach pomocy de minimis.

W sytuacji gdy gwarancja zostanie wykorzystana, dalsze rozliczenia związane z kredytem będą prowadzone między BGK a przedsiębiorcą. Właściciel firmy będzie bowiem zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę, powiększoną o odsetki.

Dla kogo kredyt z gwarancją de minimis?

Kredyt z gwarancją de minimis to idealne rozwiązanie dla mikro-, małych i średnich firm, które w standardowych warunkach nie mogą liczyć na przyznanie wsparcia w banku (np. przez zbyt krótką historię kredytową lub niewystarczające zabezpieczenie). Nie można jednak zapominać, iż podstawowym warunkiem przyznania gwarancji jest pozytywna ocena zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Ponadto każdy bank komercyjny, który zawarł umowę z BGK, może określić dodatkowe wymagania, które musi spełnić przedsiębiorca, by móc uzyskać wsparcie (np. minimalny okres istnienia firmy na rynku).

Co więcej, kredyt z gwarancją de minimis to forma dofinansowania przeznaczona dla firm, które nie wykorzystały jeszcze limitu pomocy de minimis. Obecnie w większości przypadków wynosi on 200 tys. euro w ciągu trzech ostatnich lat. W związku z powyższym, jeżeli dany przedsiębiorca skorzysta we wskazanym okresie z dotacji, ulg lub zwolnień podatkowych przyznawanych jako wspomniany rodzaj wsparcia, powinien on sprawdzić dokładnie, czy nie przekroczył limitu i może ubiegać się o gwarancję de minimis.

Kredyt z gwarancją de minimis - jakie możliwości?

Obecnie przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dwa rodzaje kredytów z gwarancją de minimis - obrotowy oraz inwestycyjny.

Jeżeli chodzi o pierwszy z nich, gwarancja:

  • jest udzielana maksymalnie na 27 miesięcy,

  • dotyczy zabezpieczenia do 60 proc. kwoty kredytu,

  • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,

  • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,

  • stawka prowizji za udzieloną gwarancję ma wartość 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Kredyt obrotowy może być wykorzystany na finansowanie bieżącej działalności firmy, np. uregulowanie należności za towary i usługi, zapłatę podatków, składek ZUS etc., opłacenie celów rozwojowych przedsiębiorstwa, czy też spłatę innego kredytu obrotowego zaciągniętego w innym banku. Należy wspomnieć, że może być on udzielony jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa lub też jako zwykły kredyt przeznaczony na pokrycie jednorazowych wydatków.

W przypadku kredytu inwestycyjnego z gwarancją de minimis, zabezpieczenie to:

  • jest udzielane na maksymalnie 99 miesięcy,

  • obejmuje 60% kwoty kredytu,

  • nie dotyczy odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,

  • jest chronione wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,

  • jest przyznawane ze stawką prowizji wynoszącą 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

W przypadku środków z kredytu inwestycyjnego właściwe ich przeznaczenie może dotyczyć finansowania realizowanych przez przedsiębiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym np. budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą, zakup samochodów, maszyn i urządzeń.

Jak uzyskać kredyt z gwarancją de minimis?

W celu uzyskania kredytu z gwarancją de minimis należy udać się do jednego z banków, które mają podpisaną umowę z BGK. Obecnie są to: PKO Bank Polski S.A., mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Banki Spółdzielcze i Bank BPS, Banki Spółdzielcze i SGB-Bank S.A., BOŚ Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.,Getin Noble Bank, Idea Bank S.A., Toyota Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Alior Bank S.A., Bank Pekao S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank BGŻ S.A., PLUS BANK S.A., BIZ Bank, Deutsche Bank PBC S.A., Bank BPH S.A., BNP Paribas Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.

W jednej z ww. placówek należy złożyć wniosek o udzielenie gwarancji wraz z wnioskiem o kredyt obrotowy lub inwestycyjny. W następnej kolejności bank kredytujący dokonuje analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, instytucja finansowa podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis. Następny krok to podpisanie umowy o udzieleniu dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów (w tym weksla in blanco przedsiębiorcy).

Co ważne, od udzielonej gwarancji wybrany przez przedsiębiorcę bank kredytujący pobiera opłatę prowizyjną w wysokości 0,5% w stosunku rocznym. Jest ona ściągana z góry za okresy roczne.

Wszystkich zainteresowanych kredytem z gwarancją de minimis odsyłamy na stronę internetową programu.