Służba celna jest jednym z elementów aparatu skarbowego. Stanowi ona całość z izbami celnymi, urzędami celnymi oraz oddziałami celnymi, którymi dowodzi Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego, Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier oraz Departament Polityki Celnej. Do elementów kontroli celnej należą również laboratoria celne. Najniższymi elementami organizacyjnymi aparatu celnego są oddziały celne. Głównymi obowiązkami owych elementów organizacyjnych jest obsługiwanie przejść granicznych oraz kontrola nad cyklicznością decyzji akcyzowych i celnych. Podmiotami organizacji państwowej o zakresie lokalnym, które pełnią bezpośrednią kontrolę nad prawidłowym działaniem oddziałów celnych są urzędy celne. Izby celne pełnią wiele funkcji o charakterze fiskalnym, kontrolnym i ochronnym. Nie licząc wypełnianiem zadań określonych regulacjami prawa celnego pełnią również nadzór nad urzędami celnymi i oddziałami celnymi. Na ich czele stoi dyrektor izby celnej, który powoływany jest przez ministra finansów. Nadzór nad wszelkimi procesami zachodzącymi w w każdym podmiocie organizycyjnym całego systemu aparatury skarbowej pełni minister finansów.