Jeszcze na studiach wiele osób marzy o tym, żeby założyć własną firmę - często marzenia te idą w parze z dobrym pomysłem, ale również z brakiem funduszy na rozkręcenie biznesu. Bariera finansowa często sprawia, że plan o własnym przedsiębiorstwie odkładany jest na bliżej nieokreślone “później” (“jak trochę się dorobię”, “poczekam - zdobędę doświadczenie”), co często przeradza się w “nigdy”. 

Nie warto rezygnować ze swoich marzeń, tym bardziej, że istnieje wiele rozwiązań pozwalających na zdobycie kapitału na założenie firmy. Jednym z nich jest skorzystanie z różnego rodzaju programów rządowych oraz unijnych, przeznaczonych dla startujących przedsiębiorców. Dzięki jednemu z nich możliwa jest realizacja marzeń o własnej firmie jeszcze na studiach lub tuż po ich zakończeniu. Z ofertą tanich pożyczek dla studentów wychodzi bowiem Bank Gospodarstwa Krajowego w porozumieniu z rządem. Program “Pierwszy biznes - wsparcie w starcie” - jest przeznaczony właśnie dla studentów z otwartą głową i zapałem do pracy.

Pożyczki dla studentów - tzn. dla kogo?

Pożyczki w ramach programu “Pierwszy biznes - wsparcie w starcie” przeznaczone są dla absolwentów i studentów ostatniego roku studiów (licencjackich lub magisterskich). Obecnie ubiegać się o nie mogą studenci z trzech województw - małopolskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, przy czym należy zaznaczyć, iż nie liczy się tu, gdzie trwają lub zostały zakończone studia - decydujące jest miejsce rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważną informacją jest, iż w 2014 roku planowane jest rozszerzenie programu również na pozostałe województwa.

Co dokładnie oznacza sformułowanie “absolwenci i studenci”? Otóż, o niskooprocentowane pożyczki w ramach programu mogą starać się niepracujący absolwenci szkół wyższych (w ciągu 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu) oraz niepracujący studenci ostatniego roku studiów wyższych.

Absolwenci nie muszą być zarejestrowani jako bezrobotni, zobowiązani są jedynie przedstawić oświadczenie o pozostawaniu bez pracy oraz dyplom (przy czym dopuszczalna jest praca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło). Co więcej, o pożyczkę mogą się ubiegać także osoby, które już prowadziły działalność gospodarczą, pod warunkiem jednak, że została ona zakończona co najmniej rok przed złożeniem wniosku o pożyczkę.

Pożyczki dla studentów - warunki?

Wyjątkowość omawianych pożyczek wynika z warunków, na jakich są udzielane - są to bowiem tanie pożyczki, stanowiące sporą konkurencję dla tradycyjnych kredytów udzielanych przez banki komercyjne. Jeżeli chodzi o oprocentowanie - ma ono wynosić 0,25 stopy redyskonta weksli NBP, która obecnie kształtuje się na poziomie 2,75 proc. Co to oznacza? Otóż, oprocentowanie pożyczek wyniesie tylko 0,69 proc. w skali roku.

Co więcej, studenci i absolwenci mają nie ponosić żadnych dodatkowych kosztów, takich jak prowizja za rozpatrzenie wniosku czy za późniejszą obsługę lub wcześniejszą spłatę pożyczki. Jedynym kosztem dla młodego przedsiębiorcy mają być odsetki.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności ma być udzielona maksymalnie do kwoty 60 tys. zł. Warto wspomnieć, iż jest to limit “na osobę” a nie “na firmę” - jeżeli w dany biznes chce zaangażować się trzech przyjaciół, wówczas na jego rozkręcenie mogą otrzymać łącznie 180 tys. zł.

Konkurencyjny jest również okres spłaty pożyczki - wynosi on do siedmiu lat, dzięki czemu rata będzie stosunkowo niska, co ułatwi utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Co więcej, możliwe jest również uzyskanie karencji w spłacie kapitału, która może trwać nawet do roku.

To nie wszystkie korzyści, z jakich może skorzystać młody przedsiębiorca. Po trzech miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych, może on bowiem ubiegać się o pożyczkę uzupełniającą - do 20 tys. zł - z przeznaczeniem na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego. Jest ona oprocentowana tak samo, jak pożyczka na rozpoczęcie działalności. Co więcej, jeżeli stanowisko dla osoby wskazanej przez urząd pracy rzeczywiście powstanie i utrzyma się przez minimum rok, a przedsiębiorca będzie regularnie dokonywał spłat zobowiązań wobec BGK, wówczas możliwe jest umorzenie pozostałej do spłaty kwoty kapitału.

 Jednak, jak każde rozwiązanie, również pożyczki w ramach programu “Pierwszy biznes - wsparcie w starcie” mają ciemną stronę. W tym wypadku są to zabezpieczenia. Podstawę stanowi weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych. Drugie z nich może stanowić niemały problem, a często wręcz uniemożliwić zaciągnięcie kredytu nawet w sytuacji, gdy absolwent lub student będzie miał zdolność kredytową.

Ubieganie się o pożyczki

Obecnie BGK, działający na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, podpisał umowy z pośrednikami finansowymi, którzy już udzielają pożyczek w ramach programu. W tabeli znajduje się zestawienie pośredników w poszczególnych województwach.

Komplet dokumentów pożyczkowych można znaleźć na stronach internetowych wymienionych niżej instytucji. Pośrednik ocenia kompletny wniosek, którego elementem jest m.in. opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki. Ważne jest, by student/absolwent przedstawił swój pomysł na biznes, który będzie możliwy do zrealizowania i zapewni wygenerowanie środków dających możliwość jego prowadzenia oraz spłaty pożyczki.

Instytucje obecnie udzielające pożyczek:

województwo

instytucja udzielająca pożyczki

kontakt

małopolskie

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (MFES)

ul. Rakowicka 10b/10 (III piętro), 31-511 Kraków

tel.: 12 423 76 05

mail: biuro@mfes.pl, www.mfes.pl

mazowieckie

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (MRFP)

ul. Hoża 86 (II piętro) lok. 211, 00-682 Warszawa

tel.: 22 890 04 26

mail: pozyczki@mrfp.pl, www.mrfp.pl

świętokrzyskie

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (FARR)

Starachowice

ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice

tel. 41 274-46-90

mail: farr@farr.pl, www.farr.pl

Kielce

ul. Warszawska 21 (II piętro) pokój nr 9, 25-512 Kielce

tel./fax 41 345-05-33

mail: kielce@farr.pl, www.farr.pl