Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPF) uchwalany przez Radę Ministrów do końca kwietnia danego roku, stanowi podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. WPF dotyczy przede wszystkim następujących obszarów:

 • założeń makroekonomicznych, PKB;
 • finansów publicznych;
 • uszczelniania systemu podatkowego.

Realizacja działań zaplanowanych w WPF leży głównie po stronie Ministra Finansów. Przyjrzyjmy się, jakie działania na lata 2019-2022 są zapowiadane i rozważane przez Ministerstwo, które zainteresują każdego przedsiębiorcę.

Obowiązkowy Split payment

Planuje się, aby obowiązkowy split payment objął przede wszystkim transakcje, których przedmiotem są:

 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych;
 • węgiel i produkty węglowe;
 • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.

Planowane jest również umożliwienie opłacania z rachunku VAT innych podatków oraz składek ZUS.

Rozpatrywana data wdrożenia tego rozwiązania to 1 stycznia 2020 roku.

Ważne!
Więcej na temat przeczytasz w artykule: Obowiązkowy split payment

Test przedsiębiorcy

Test przedsiębiorcy ma być rozwiązaniem, które będzie weryfikować, czy dana osoba faktycznie prowadzi działalność, czy tylko ją pozoruje, aby korzystać z różnych preferencji. W Wieloletnim Planie Finansowym zostało podkreślone, iż celem prowadzenia testu ma być „ograniczenie skali zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” i w efekcie ograniczenie arbitrażu podatkowego i dualizmu rynku pracy”.

W związku z planowanym wprowadzeniem testu przedsiębiorcy (który oficjalnie może przybrać inną nazwę) rozważana jest zmiana art. 5b ustawy o PIT, który definiuje co nie jest działalnością gospodarczą.

Planowana data wdrożenia tego rozwiązania zaproponowana w WPF to 1 stycznia 2020 roku, jednak wypowiedzi rządowe zmieniają się na temat wprowadzenia tego narzędzia. Jednym razem Ministerstwo potwierdza, a  innym razem zaprzecza, mówiąc, że test przedsiębiorcy nie zostanie wprowadzony, ale mają zostać wypracowane zasady egzekwowania obowiązującego prawa.

Ważne!
O teście przedsiębiorcy pisaliśmy wcześniej w artykule: Czy test przedsiębiorcy sprawdzi, kto faktycznie prowadzi działalność? 

Ulga „bez PIT dla młodych” i wyższe koszty uzyskania przychodu dla wszystkich

Z ulgi „bez PIT dla młodych” będą mogły skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej).

Z PIT będą zwolnione przychody do wysokości 42 764 zł w roku podatkowym. Ten limit będzie obowiązywać niezależnie od liczby etatów lub liczby pracodawców. Przy wyższych zarobkach to dopiero nadwyżka (ponad 42 764 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Ulga wejdzie w życie 1 października 2019 roku i będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 października 2019 roku.

Młody pracownik w zeznaniu rocznym za 2019 rok otrzyma zwrot podatku od przychodu uzyskanego w ostatnim kwartale 2019 roku (zwrot z tytułu ulgi dla młodych). Limit stosowania ulgi w 2019 roku to 10 691 zł (czyli 1/4 limitu rocznego 42 764 zł).

Ważne!
O tzw. zerowym PIT pisaliśmy już w artykule: Zerowy PIT na młodych pracowników oraz wyższy KUP - rewolucyjne zmiany 

Nowa 17-procentowa stawka podatku

Zmiana ta ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku i dotyczyć przychodów poniesionych od 1 stycznia 2020 roku.

Niższa stawka PIT będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej, czyli dla osób uzyskujących przychody:

 • ze stosunku pracy,

 • z działalności wykonywanej osobiście,

 • z działalności gospodarczej osób fizycznych – w tym w formie spółek osobowych,

 • z emerytury i renty,

 • z praw majątkowych.

Nowa skala ma wyglądać następująco:

Źródło: Wieloletni Plan Finansowy opracowany przez MF


Wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego VAT niektórych branż

Wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego w VAT ma dotyczyć branż wrażliwych na oszustwa, czyli podmiotów:

 • dokonujących dostaw na odległość (sprzedaż internetowa) niektórych towarów wrażliwych na oszustwa w grupowaniach PKWiU 20.42.1 (m.in. preparaty kosmetyczne i toaletowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV i AGD),  

 • sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli,  

 • świadczących usługi ściągania długów.

Planowany termin wdrożenia tego rozwiązania to 1 lipca 2019 roku.

Zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenie społeczne

Planuje się, aby od 1 stycznia 2020 roku składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe była odprowadzana od całości przychodu, analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Przypomnijmy, że aktualnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może w roku kalendarzowym przekroczyć trzydziestokrotności miesięcznego wynagrodzenia. Kwota rocznego ograniczenia w 2019 roku to zatem 142 950 zł (4765*30).

Ważne!
Więcej o górnym limicie składek na ubezpieczenia społeczne można przeczytać w artykule: Ubezpieczenie społeczne - wymiar składek i ograniczenie rocznej podstawy 

Ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

To wprowadzenie działań w zakresie podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu umów „śmieciowych” tj. umów zlecenie i o dzieło, których celem jest:  

 • uszczelnienie systemu poboru składek na ubezpieczenia społeczne od umów śmieciowych,  
 • ograniczenie unikania płacenia składek polegającego na zawieraniu umów śmieciowych zamiast umów o pracę,  
 • poszerzenie bazy przychodów z umów śmieciowych, od których płacone są składki na ubezpieczenia społeczne.

Zaproponowana data wejście w życie  to 1 stycznia 2020 roku.

Uszczelnienie opłaty recyklingowej

Nowe zasady dla opłaty recyklingowej od 1 września 2019 roku to:

 • rozszerzenie opłaty recyklingowej na torby powyżej 50 mikrometrów,
 • opłata ma być uiszczana co miesiąc.

Stawka opłaty ma pozostać bez zmian.

Ważne!
Obecne zasady opłaty recyklingowej znajdą Państwo w artykule: Opłata recyklingowa a reklamówki i opakowania jednorazowe

Przebudowa modelu funkcjonowania OFE

Zmiany obejmą:

 • przekształcenie Powszechnych Towarzystw Emerytalnych w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych;,

 • przeniesienie środków z OFE na indywidualne konta emerytalne (IKE),

 • pozostawienie składki, które obecnie jest przekazywana do OFE, w powszechnym obowiązkowym systemie emerytalnym – przekierowanie jej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany w powyższych obszarach są zaplanowane i przyjęte przez rząd jako Wieloletni Plan Finansowy dla Polski na lata 2019-2022. Kolejny etap to skierowanie poszczególnych zmian (pojedynczo) pod obrady parlamentu. Zatem proponowane daty wejścia w życie, jak i wyżej wymienione rozwiązania, mogą ulec zmianie, zostać zmodyfikowane lub ostatecznie odrzucone. Mogą również zostać przez parlament przyjęte. Nie pozostaje nam nic innego, jak śledzić procedurę legislacyjną rządu.