Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę ma prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Na jego wymiar mogą jednak wpłynąć niektóre losowe sytuacje, takie jak nieobecność pracownika w miejscu pracy.

Nieobecność pracownika w pracy a prawo do urlopu

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca może obniżyć wymiar urlopu pracownika po trwającym co najmniej 30 dni okresie nieobecności w pracy, który został wymieniony w art. 155(2) § 1 pkt 1-6, czyli w przypadku, gdy pracownik korzystał z:

  • urlopu bezpłatnego;
  • urlopu wychowawczego;
  • odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych;
  • tymczasowego aresztowania;
  • odbywania kary pozbawienia wolności;
  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Nieobecność pracownika a pomniejszenie wymiaru urlopu

Wymienione wyżej okoliczności powodują, że wymiar urlopu pracownika, który z nich skorzystał, ulega zmniejszeniu o 1/12. Wątpliwości budzi jednak nieobecność krótsza niż miesiąc i przerywana okresami świadczenia pracy - czy w takim przypadku należy sumować i dokonywać pomniejszenia wymiaru urlopu, jeśli łącznie trwały więcej niż miesiąc?

Możemy spotkać się z dwiema odpowiedziami na to pytanie. Według jednej wskazane jest sumowanie okresów nieświadczenia pracy, a wymiar urlopu ulega zmniejszeniu tylko z tytułu okresów nieobecności trwających nieprzerwanie co najmniej miesiąc. By można było dokonać obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego, konieczny jest powrót pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Jeśli pracownik nie powraca do pracy po wymaganym okresie nieobecności, jedna z przesłanek nie jest spełniona, urlop nie ulega zatem zmniejszeniu w trakcie roku, w którym rozpoczęła się nieobecność pracownika. Jeżeli natomiast pracownik wykorzystałby w danym roku urlop wypoczynkowy w całości, zanim wystąpiła dłuższa nieobecność, wymiar urlopu w późniejszym okresie zatrudnienia nie ulega pomniejszeniu.

Jeżeli nieobecność pracownika nie jest spowodowana wymienionymi wcześniej czynnikami, pracodawca nie może pomniejszyć wymiaru jego urlopu. Oznacza to, że okres chorobowej niezdolności do pracy, pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku opiekuńczego nie mogą wpłynąć na obniżenie wymiaru urlopu.