Każdy podatnik, świadczący usługi wynajmu lokalu, nie zależnie od tego czy będzie to lokal mieszkaniowy, czy użytkowy, ma obowiązek uiścić do skarbówki podatek VAT należny z tego tytułu. [Od tej zasady istnieje|Występuje jednak pewien wyjątek. Kiedy podatnik nie musi płacił VAT-u?

Zgodnie z drugim zdaniem art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, działalność gospodarcza obejmuje także czynności, polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych oraz prawnych w sposób ciągły w celach zarobkowych. To oznacza, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów świadczenie usług najmu jest czynnością, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli tylko jest świadczone w sposób ciągły w celach zarobkowych. Nie ma również wątpliwości, że wynajmowanie nawet jednego lokalu jest świadczeniem ciągłym w celach. Dlatego też, każdy podatnik ma obowiązek uiścić do skarbówki należny z tego tytułu podatek od towarów i usług.

Kto nie płaci VAT-u za wynajem?
Fakt wynajmu lokalu nie musi oznaczać, że usługa najmu będzie opodatkowana. Zgodnie bowiem z artykułem 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się obowiązku opłacania podatku podatników, u których suma sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 10 tysięcy euro. Przy czym, dokonując przeliczenia euro na złotówki, posłużyć należy się Tabelą Kursów Średnich Narodowego Banku Polskiego. Podatnik, u którego suma sprzedaży za ubiegły rok nie przekroczyła tego progu, płacić VAT –u nie musi. Trzeba jednak pamiętać, że artykuł 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie dotyczy podmiotów, które utraciły prawo do zwolnienia albo zrezygnowały z tego prawa i nie upłynęły jeszcze trzy lata, licząc od końca miesiąca, w którym to nastąpiło.