Pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim należy się wynagrodzenie. Wynika to z przepisów Kodeksu Pracy. Ustawodawca rozróżnia jednak wysokość świadczenia chorobowego. W jaki sposób oblicza się więc wypłatę za czas niezdolności do pracy?
 
Niezdolność pracownika do wykonywania obowiązków służbowych nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłacenia stosownej wypłaty z tytułu umowy o pracę. Pod warunkiem jednak, że ta niezdolność do pracy udokumentowana jest zaświadczeniem od lekarza. Wtenczas, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za pierwsze 33 dni (w ciągu całego roku kalendarzowego) niezdolności pracownika do wykonywania obowiązków służbowych. Powyżej tego okresu zobowiązanie przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątkiem jest zwolnienie lekarskie pracowników, którzy mają ukończony 50-ty rok życia, wtenczas, pracodawca zobowiązany jest opłacić jedynie 14 pieszych dni zwolnienia lekarskiego.
 
Obliczanie wynagrodzenia chorobowego
 
Podstawę wynagrodzenia chorobowego stanowi 80 proc. podstawy wynagrodzenia przewidzianego umową o pracę. Wypłatę nalicza się według ogólnych zasad opisanych w Kodeksie Pracy i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy. Wyjątek - stuprocentowe wynagrodzenie przysługuje pracownikowi, który na zwolnieniu L4 znalazł się w wyniku :
  • następstwa wypadku w drodze do pracy albo z pracy
  • poddania się zabiegowi pobrania tkanek, organów albo narządów
  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców tkanek, dawców organów i narządów
  • ciąży
  • następstwa wypadku przy pracy
Wynagrodzenie oblicza się wówczas według ogólnych zasad obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych, nie wyłączając dni wolnych.