Wzorem dokumentu możemy nazwać każdy pierwowzór, na zasadzie którego został stworzony inny akt prawny. Wykorzystanie wyżej wspomnianego wzoru w znaczny sposób pozwala skrócić czas generowania dokumentu. Korzystając ze wzoru dokumentu, mamy możliwość także zminimalizować ryzyko powstania przekłamań w akcie prawnym, który stworzyliśmy.

Wzory dokumentów - przykłady

Charakterystycznym rodzajem aktu prawnego, jest dokument rachunkowy, jaki powstaje w sytuacji utrwalenia pisemnie procesów gospodarczych, które zachodzą między poszczególnymi podmiotami bądź stronami. Taki akt prawny często zwany jest dowodem, gdyż na jego kanwie możemy dochodzić swoich żądań zarówno u kontrahenta gospodarczego, jak i przed specjalnie do niniejszego celu wyznaczonym organem kontrolnym czy organem wykonawczym. I tak też mamy możliwość pogrupować je na: Zbiorcze – służą dokonaniu wspólnych zapisów kilku dowodów źródłowych, Rozliczeniowe – dokumenty, które ujmują wcześniej stworzone zapisy według nowych wymagań systematyzujących,, Zastępcze – stworzone do momentu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego, Zewnętrzne własne – stworzone przez organizację i oddane w prawidłowym brzmieniu kontrahentowi, Zewnętrzne obce - stworzone przez kontrahentów z zewnątrz, np. rachunki i faktury, Wewnętrzne – poświadczające operacje wewnątrz organizacji, są to na przykład obrotu magazynowego, dokumenty obrotu kasowego, obrotu środków trwałych, ale również listy płac czy rozliczenia umów zlecenia i o dzieło Korygujące. Dowody księgowe pełnią bardzo ważną rolę również jako fundament raportu finansowego oraz źródło analizy ekonomicznej. Winny być zgodne z tokiem operacji gospodarczej, stąd też nie mogą mieć w żadnym razie błędów, poprawek czy prób usunięcia danych. Dokument z niniejszymi zmianami można w bardzo prosty sposób zakwestionować. Dowód księgowy musi posiadać m.in.: Sygnaturę liczbową identyfikacyjną dokumentu, Charakterystykę działania, jego wartość, jednostki, Nazwę i adres osoby, firmy lub instytucji dokonującej operacji gospodarczej, Sygnatury osób biorących udział w operacji gospodarczej,, Datę zdarzenia oraz czas wystawienia dowodu księgowego, Sprecyzowany typ dowodu Adnotację potwierdzającą kontrolę oraz zakwalifikowanie dowodu w księgach rachunkowych. Dowód powinien zostać przygotowany w sposób jasny i zrozumiały dla obu stron, ale również dla jednostek kontrolnych, ale również musi być sporządzony w języku polskim, a wszystkie jednostki pieniężne, jakie się w nim pojawią, muszą być zapisane w jednostce monetarnej polskiej (policzone po kursie z dnia dokonania operacji gospodarczej). Niedozwolone jest tłumaczenie niniejszych dokumentów. Zobacz też: