Zasady odliczania podatku VAT

Każdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do zmniejszenia wymiaru należnego urzędowi skarbowemu podatku od towarów i usług. Podstawą do zmniejszania wymiaru należnego podatku z tytułu przeprowadzonej sprzedaży jest wartość podatku naliczonego. Natomiast kwotę podatku naliczonego, czyli podatku VAT, stanowi: - w przypadku importu - suma kwot podatku, która wynika z dokumentu celnego - kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - kwota podatku należnego od importu usług - zryczałtowany zwrot podatku (podatek wykazany na fakturze VAT RR) - kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) - wpłacona różnica VAT do dopłaty powstała w wymiarze podatku w imporcie w wyniku wydania przez organ celny decyzji, określającej wysokość zobowiązania podatkowego. - różnica podatku od nabycia towarów, które są instalowane czy montowane, z próbnym uruchomieniem albo bez niego, na terytorium kraju, jeśli podatek VAT został w całości, z tytułu ich importu, pobrany od podatnika, dokonującego nabycia tych towarów - w przypadku jeśli kwota podatku z tytułu importu towarów jest niższa od kwoty podatku, jaka byłaby należna z tytułu dostawy tych towarów na terytorium kraju - suma kwot podatku określonych na fakturach otrzymanych przez podatnika, przy czym uwzględnić należy rabat:
  • z tytułu nabycia towarów i usług
  • od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
  • potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, raty, zadatku), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego
U podatnika realizującego WDT nowego środka transportu, kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość 22 procent kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze, stwierdzającej nabycie tego środka albo dokumencie celnym, lub podatku zapłaconego przez tego przedsiębiorcę od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.