Modyfikacja ustawy o swobodzie działalności sprawia, że składając druk o wpis do ewidencji, nie trzeba już zabiegać o numer REGON i NIP. Nie trzeba oprócz tego zgłaszać się jako podatnik do ZUS. Wystarczy przesłać tylko jeden druk elektronicznie, listem poleconym lub oddać bezpośrednio. Przedsiębiorstwo można zacząć prowadzić natychmiast w dzień dostarczenia formularza lub w dniu wskazanym na formularzu. Podpis na wniosku przesyłanym listem poleconym powinien być potwierdzony przez notariusza, a formularz wysyłany przez internet powinno się zabezpieczyć kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Przesłanie dokumentu przez internet jest bezpłatne. Wszystkie dane wpisane do CEIDG będą upublicznione, z wyjątkiem numeru PESEL, adresu zamieszkania i informacji o statusie przedsiębiorstwa. Aby dane te użyć w celach komercyjnych albo też niekomercyjnych, jest możliwość kupienia ich. Modyfikacja ustawy przewiduje również przemiany w organizowaniu kontroli działalności gospodarczej. Gdy wykonujący działalność gospodarczą poniósł szkodę w trakcie organizowania kontroli działalności gospodarczej, ma prawo otrzymać rekompensatę. Nieobecność osoby wykonującej działalność gospodarczą lub pracownika wyznaczonego do reprezentacji przedsiębiorcy nie anuluje zorganizowania kontroli. Kontroler musi za każdym razem objaśnić osobę prowadzącą przedsiębiorstwo o jego prawach i obowiązkach po okazaniu legitymacji służbowej. Modyfikacja ustawy zezwala na prowadzenie sprawozdań kontroli w formie elektronicznej.