Dokumenty firmowe są najistotniejszym elementem prowadzenia księgowości. Tworząc ją kierować należy się nie tylko narzuconymi normami, ale również wytycznymi rozporządzeń i ustaw. Jak konstruować dokumenty sprzedażowe i pisma urzędowe? Oficjalne pisma Wszystkie pisma oficjalne, sporządzane przez przedsiębiorstwo, oprócz odpowiedniej budowy językowej, zawierać muszą również wszelkie informacje, służące do identyfikacji danej działalności gospodarczej i osoby sporządzającej pismo, czyli:
 • telefon kontaktowy
 • informację do kogo dane pismo jest kierowane
 • podpis oraz stanowisko osoby wystawiającej pismo
 • opcjonalnie w pismach kierowanych do instytucji państwowych numer NIP, REGON
 • nazwę oraz adres firmy
Faktury Obowiązujące przepisy prawne dopuszczają możliwość tworzenia 6 rodzajów faktur:
 • faktury korygującej
 • faktury końcowej (rozliczeniowej)
 • faktury RR (wystawianej przez nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych)
 • faktury VAT
 • faktury zaliczkowej
 • faktury pro forma (przedwstępnej)
Bez względu na rodzaj faktury zawierać ona misi takie informacje jak:
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów bądź wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegającym opodatkowaniu
 • imiona oraz nazwiska albo nazwy lub nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy a także ich adresy
 • jednostkę miary oraz ilość sprzedanych towarów bądź rodzajów wykonanych usług
 • wartość sprzedaży towarów bądź wykonanych usług wraz z kwota podatku, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku bądź zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyfrowo i słownie
 • nazwę towaru bądź usługi
 • wartość towarów bądź wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż bez wartości podatku
 • stawki podatku
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • cenę jednostkową towaru bądź usługi bez kwoty podatku
 • Numer Identyfikacji Podatkowej nabywcy i sprzedawcy
 • dzień, miesiąc i rok lub miesiąc i rok sprzedaży oraz datę wystawienia oraz nr następny faktury wraz z jej typem