Faktury zaliczkowe w VAT wystawiane są, gdy przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi zbywca trzyma od kontrahenta część, a czasem całość należności. Jakie warunki muszą być spełnione? Bardzo często zdarza się, iż płatnicy VAT przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi dostają od klientów część, a czasami całość należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części, w jakiej została ona wpłacona. Zgodnie art. 106 ust. 3 ustawy o VAT, prawodawca określił obowiązek wystawienia faktury VAT w przypadku otrzymania zaliczki, a w szczególności zagadnienie wystawiania faktur zaliczkowych reguluje § 14 rozporządzenia Ministra Finansów w zagadnieniu zwrotu podatku niektórym płatnikom. Fakturę VAT zaliczkową wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od kontrahenta. Zasadę powyższą stosuje się do każdej kolejnej zaliczki. Faktura taka powinna spełniać te same wymogi co normalna faktura VAT. Musi jednak zawierać dodatkowo informacje dotyczące zamówienia lub umowy, na mocy której została wpłacona zaliczka oraz nazwę produktu (usługi), cenę netto, ilość zamówionych produktów, stawki podatku, wartość podatku oraz wartość brutto zamówienia bądź umowy a też daty i numery poprzednich faktur zaliczkowych wystawionych do tej umowy bądź zamówienia oraz sumę kwot pobranych poprzednio części należności brutto. Jeśli zaliczka obejmuje część należności do zawartej umowy lub złożonego zamówienia, to po wydaniu produktu bądź wykonaniu usługi trzeba wystawić fakturę na zasadach ogólnych. Przyjęło się, iż oznacza się ją jako końcowa, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach zaliczkowych. Faktura rozliczająca zamówienie powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem produktu lub wykonaniem usługi. Zazwyczaj też zdarza się, iż faktura zaliczkowa obejmuje całą należność brutto za dostawę towaru bądź usługi, sprzedawca po wydaniu towaru bądź wykonaniu usługi nie musi wystawia już faktury, jednak z przyczyn porządkowych wystawia fakturę końcową. Zobacz też:
logowanie google E ZUS osoba współpracująca