Kalendarz przedsiębiorcy - Luty 2014

Data

Dzień tyg.*

Opis

Znacznik

07.02.

PT

podatek opłacany w formie karty podatkowej

PIT

10.02.

PN

termin złożenia i opłacenia składek z deklaracji ZUS-DRA (przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników)

ZUS

17.02.

PN**

termin złożenia  i opłacenia składek z deklaracji ZUS (przedsiębiorca zatrudniający pracowników)

ZUS

17.02.

PN**

podatek od środków transportu (I rata) + deklaracja DT-1

Inne

17.02.

PN**

złożenie informacji podsumowującej VAT-UE (jeżeli składana jest w wersji papierowej)

VAT

20.02.

CZ

- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń (zasady ogólne, podatek liniowy)

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za styczeń

PIT

20.02.

CZ

- zaliczka na podatek dochodowy za zatrudnionych pracowników PIT-4

- zryczałtowany podatek PIT-8A za zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenie o wartości umowy nie przekraczającej 200 zł

PIT

20.02.

CZ

- ostateczny termin zgłoszenia zmiany trybu opłacania zaliczek na podatek dochodowy z miesięcznego na kwartalny lub z kwartalnego na miesięczny  

- zawiadomienie o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

PIT

25.02.

WT

- podatek od towarów i usług + deklaracja VAT-7

- przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż mieszaną (zwolnioną i opodatkowaną) rozliczający się miesięcznie powinni dokonać korekty rocznej za 2013 rok

VAT

28.02.

PT

ostateczny termin na przekazanie PIT-11 zatrudnionym w 2013 roku pracownikom oraz właściwym dla nich urzędom skarbowym

PIT

28.02.

PT

- roczne obliczenie podatku przez płatnika PIT-40 od dochodu pracownika na wniosek pracownika (PIT-12)

- przekazanie informacji PIT-40 pracownikom i urzędom skarbowym

PIT

28.02.

PT

- otrzymanie rocznego obliczenia podatku przez organy rentowe PIT-40A/PIT-11A

-  otrzymanie PIT-11 z tytułu wykonywania stosunku pracy (etat, umowa zlecenie, umowa o dzieło)

PIT

28.02.

PT

- sporządzenie informacji za rok 2013 r. o wysokości przychodów z tzw. innych źródeł o których mowa w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. oraz niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych

- przekazanie informacji podatnikom i urzędom skarbowym PIT-8C

PIT

28.02.

PT

sporządzenie i przekazanie pracownikom rocznego raportu o składkach ZUS zapłaconych za nich w 2013 roku

ZUS

* Dni tygodnia:

PN - poniedziałek

WT - wtorek

ŚR - środa

CZ - czwartek

PT - piątek

** Ustawowy termin (15 dnia miesiąca) przypada na sobotę