Zlecenie wykonania logo firmy wiąże się z ustaleniem kwestii majątkowych praw autorskich. Musi zostać przy tym zachowana forma pisemna niezależnie od umówionych warunków – w przeciwnym wypadku przeniesienie praw autorskich uznaje się za nieważne. O czym jeszcze należy pamiętać przy zlecaniu wykonania logo firmy? Szczegóły w artykule.

Logo firmy – przeniesienie praw autorskich

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla zleceniodawcy jest skorzystanie z przeniesienia majątkowych praw autorskich – koniecznie na piśmie, aby ustalenia były ważne. Samo przeniesienie praw do logo firmy może jednak nie być wystarczające – należałoby również zawrzeć ustalenia dotyczące prawa właściciela firmy do modyfikowania logo, a także zrzeczenia się zleceniobiorcy prawa do wykonywania osobistych praw autorskich.

Licencja na korzystanie z logo firmy

W przypadku, gdy przeniesienie praw autorskich do logo firmy nie nastąpiło, należy uzyskać licencję na korzystanie z utworu, czyli w tym przypadku z logo. Taka licencja umożliwia bowiem wykorzystywanie logo mimo braku praw do niego.

Dokument powinien wskazywać, w jakim zakresie zleceniodawca może korzystać z zamówionego logo firmy. Strony powinny ustalić między innymi to, czy decydują się na licencję wyłączną czy niewyłączną.


Licencja wyłączna upoważnia licencjobiorcę do wyłącznego korzystania z logo firmy w dany sposób, podczas gdy licencja niewyłączna zakłada możliwość upoważnienia więcej niż jednej osoby do korzystania z tego samego utworu na tym samym obszarze eksploatacji.

Licencja wyłączna udzielana jest obowiązkowo w formie pisemnej, natomiast w przypadku licencji niewyłącznej dopuszcza się formę ustną. Umowę w tej ostatniej formie można także zawrzeć w sposób dorozumiany – podstawę takiego postępowania stanowi art. 65 Prawa autorskiego, według którego w sytuacji braku jednoznacznego postanowienia o przeniesieniu praw zakłada się, że autor udzielił licencji zleceniodawcy.

Ponadto przy zawieraniu umowy licencyjnej należy określić miejsce i czas jej obowiązywania. Licencję można bowiem wydać:

  • na czas nieoznaczony – w takim przypadku twórca wciąż może jednak wypowiedzieć taką umowę, przestrzegając ustalonych w niej terminów; w sytuacji, gdy umowa ich nie określa, autor może dokonać wypowiedzenia licencji na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego;
  • na czas oznaczony – maksymalnie na 5 lat, po upływie wyznaczonego terminu licencja wygasa, chyba że została ona udzielona na czas dłuższy niż 5 lat – wówczas wraz z ich upływem licencję uważa się za udzieloną na czas nieoznaczony.

Jeżeli umowa nie wskazuje okresu, na jaki została zawarta, przyjmuje się maksymalny czas licencji na czas oznaczony, czyli 5 lat.

Prawo do korzystania z logo firmy – porównanie dostępnych opcji

Najkorzystniejszym wyborem dla zleceniobiorcy w kwestii uzyskania upoważnienia do korzystania z logo firmy jest przeniesienie majątkowych praw autorskich, najlepiej z uwzględnieniem uprawnień do jego modyfikacji, a także ustaleń dotyczących zrzeczenia się zleceniobiorcy prawa do wykonywania osobistych praw autorskich.

W przypadku umowy licencyjnej na korzystanie z utworu najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla zleceniodawcy jest zawarcie jej na czas nieoznaczony, z wyłącznością. W innym razie może bowiem dojść do sytuacji, w której z logo będą korzystały konkurencyjne firmy.