Łódź po drugiej wojnie światowej słynęła jako centrum przemysłu włókienniczego i filmowego. Przemiany gospodarcze wypłynęły niekorzystnie na miasto i obecny obszar województwa łódzkiego. Od kilku lat region dynamicznie się rozwija głównie za sprawą środków z Funduszy Europejskich. Od 2004 r. zrealizowano ponad 13 tys. przedsięwzięć dofinansowanych z budżetu UE. Regionalny program województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020 ma przynieść kolejne, pozytywne zmiany w regionie. Władzom samorządowym zależy przede wszystkim na wzbudzeniu postaw przedsiębiorczych, wsparciu nowych inicjatyw biznesowych, powstaniu nowych miejsc pracy, które przyczynią się do spadku bezrobocia i rozwoju gospodarczego całego regionu.

Beneficjenci programu województwa łódzkiego

O dofinansowanie może ubiegać się każdy, kto zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej. W zależności od specyfiki danego projektu, wykonawcami będą mogły być podmioty, które spełnią szereg wymogów, m.in. posiadanie odpowiednich kwalifikacji, możliwość samodzielnego sfinansowania inwestycji (z późniejszą refundacją), dysponowanie określonymi środkami trwałymi.

Osoby fizyczne będą korzystały z programu województwa łódzkiego w sposób pośredni, na przykład poprzez:

 • uczestnictwo w realizowanych szkoleniach,

 • wynajmowanie powierzchni biurowo-laboratoryjnej udostępnianej w inkubatorach przedsiębiorczości,

 • otrzymanie grant naukowego bądź niskooprocentowanej pożyczki na założenie firmy.

Co zostanie zrealizowane ze środków programu województwa łódzkiego?

Budżet programu województwa łódzkiego zostanie przeznaczony na przeprowadzenie wielu przedsięwzięć infrastrukturalnych, społecznych, kulturalnych oraz mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Udzielone dotacje dla firm z sektora MŚP oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego mają mieć wpływ na podniesienie konkurencyjności regionu, wspieranie innowacyjności oraz polepszenie poziomu życia mieszkańców. W 13 obszarach zostaną zrealizowane m.in. następujące projekty:

1. Nowoczesna gospodarka

 • rozwój infrastruktury badawczej, działalności B+R w przedsiębiorstwach i ośrodkach naukowych,

 • pozyskania praw ochronnych (np. patentów) dla innowacyjnych rozwiązań techniczno – technologicznych,

 • zwiększanie wiedzy przedsiębiorców w zakresie usług innowacyjnych, e-commerce.

2. Wzmocnienie konkurencyjności firm

 • przeprowadzenie modernizacji w firmach, wsparcie tworzenia innowacyjnych produktów, usług,

 • przygotowanie pod inwestycję terenów typu brownfield i wykorzystaniu ich w celach gospodarczych,

 • zaprojektowanie i implementacja modeli biznesowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w celu skutecznej ekspansji na nowe rynki zbytu.

3. Rynek pracy

 • aktywizacja osób bezrobotnych, opiekunów dzieci w wieku do lat 3,

 • udzielanie bezzwrotnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

 • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnych) w tworzeniu miejsc pracy.

4. Cyfrowe łódzkie

 • świadczenie usług urzędowych drogą elektroniczną – stworzenie platformy e-urząd,

 • digitalizacja zasobów – np. tworzenie biblioteki cyfrowej,

 • rozbudowa infrastruktury informatyczno – telekomunikacyjnej.

5. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

 • wzrost zastosowania odnawialnych źródeł energii,

 • termomodernizacja budynków należących do jednostek samorządu terytorialnego,

 • przebudowa transportu zbiorowego.

6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

 • wsparcie ochrony różnorodności biologicznej,

 • rekultywacja obszarów zdegradowanych,

 • stworzenie instytucji promujących wiedzę o środowisku.

7. Transport

 • modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej,

 • zwiększanie przepustowości dróg w centrum miast.

8. Rewitalizacja

 • przystosowanie obiektów poprzemysłowych pod nowe inwestycje,

 • odnawianie zabytków, obiektów dziedzictwa kulturowego,

 • zagospodarowanie przestrzenne miast – odnawianie obiektów zniszczonych, sadzenie drzew.

9. Infrastruktura edukacyjna i zdrowotna

 • przebudowa instytucji edukacyjnych, ośrodków zdrowia, szpitali,

 • zakup nowoczesnego sprzętu medycznego,

 • zakup sprzętu do pracowni naukowych w szkołach.

10. Profilaktyka i aktywność

 • tworzenie programów profilaktyki zdrowotnej,

 • zachęcanie społeczeństwa do aktywności fizycznej, dbałości o zdrowie,

 • wsparcie w powrocie do pracy po długotrwałym urlopie zdrowotnym.

11. Wsparcie społeczne

 • tworzenie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej oraz edukacyjnej,

 • zachęcanie do skorzystania z usług wczesnego wykrywania wad rozwojowych,

 • rozwinięcie systemu rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

12. Edukacja, kwalifikacje, umiejętności

 • udzielanie wsparcia finansowego na rozwój edukacji wczesnoszkolnej, w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich,

 • stypendia dla osób uzdolnionych,

 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników placówek oświatowych – zwiększenie kompetencji pedagogicznych.

13. Turystyka

 • odbudowa obiektów, mogących pełnić funkcje turystyczne,

 • rozbudowa infrastruktury turystycznej,

 • działania z zakresu aktywnej promocji regionu.

 

Ważne!

Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie na rozwój swojej działalności, powinni udać się do Głównego Punktu Informacyjnego, który znajduje się w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9. W znalezieniu projektów, objętych wsparciem finansowym z programu województwa łódzkiego, będzie pomocna wyszukiwarka dotacji dostępna na stronie ministerialnej.