To do obowiązku wierzyciela należy egzekucja zaległych zobowiązań. Jeśli robi się to w sposób nieodpowiedni albo nieskuteczny, należy liczyć się z konsekwencjami przedawnienia. Niejednokrotnie też, to nieuczciwi kontrahenci, działają z pełną premedytacją i odżegnują się od zapłaty należnych zobowiązań, wykorzystując luki prawne i niewiedzę wierzycieli. Jak więc odzyskać swoje wierzytelności? Zgodnie z definicją zawartą w artykule 117 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia, przy czym zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Terminy przedawnienia roszczeń Ogólny czas, po którym odzyskanie wierzytelności staje się niemożliwa, to 10 lat, liczonych od dnia, w którym powstał obowiązek wykonalności. Jednakże ze względu na rozmaite rodzaje wierzytelności, czas przedawnienia roszczeń dla niektórych z nich został ustawowo skrócony do następujących terminów:
  • dla długów przedsiębiorcy z tytułu zrealizowanej sprzedaży, przedawnienie występuje po okresie dwóch lat, licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne
  • dla długów z tytułu umowy o dzieło, przedawnienie występuje po okresie dwóch lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło oddanie dzieła, lub w którym powinno nastąpić oddanie działa
  • dla długów wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie uszkodzonych rzeczy, jak również dla roszczeń najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na użytkowane rzeczy, przedawnienie następuje po okresie 1 roku, licząc od dnia, w którym zwrócone zostały dane rzeczy
  • dla długów z tytułu weksli, przedawnienie następuje po okresie 3 lat (dla wystawcy weksla własnego) i 1 roku (dla indosantów), licząc od dnia płatności lub od dnia protestu
  • dla długów z tytułu umowy przewozu osób lub mienia, przedawnienie występuje po okresie 1 roku, licząc od dnia, w którym należność stała się wymagalne lub od dnia, w którym nastąpił albo miał nastąpić przewóz
  • dla długów z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej, przedawnienie występuje w okresie 1 roku, licząc od dnia, kiedy miała być zawarta umowa właściwa
  • dla długów mających związek z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz dla długów okresowych, przedawnienie następuje po okresie 3 lat, licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne
Jeśli dłużnik, w czasie rozprawy sądowej powoła się na przepis przedawniania roszczeń i udowodni, że ten termin minął, to egzekucja wierzytelności będzie niemożliwa. Należy więc wszczynać postępowanie sądowe wobec nieuczciwych kontrahentów już po upływie sześciu miesięcy od terminu powstania zobowiązania finansowego.