W ubiegłym roku Komisja Europejska zatwierdziła projekt regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego. Na lata 2014-2020 zostanie przeznaczone ok. 944,1 mln euro z Funduszy Europejskich na realizację projektów na Opolszczyźnie. Pierwszy nabór wniosków w tym roku został już zorganizowany, jednak beneficjenci mogą składać aplikacje o dotacje w kolejnych terminach, zgodnych z harmonogramem opublikowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Ze wsparcia finansowego będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy. Uzyskane dofinansowanie pozwoli podnieść konkurencyjność opolskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Do kogo skierowany jest regionalny program województwa opolskiego? Jakie działania zostaną przedsięwzięte?

Regionalny program województwa opolskiego i jego osie priorytetowe

Regionalny program województwa opolskiego na lata 2014-2020 zakłada realizację 11 obszarów priorytetowych. Podjęcie przedsięwzięć w poszczególnych dziedzinach ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego na Opolszczyźnie i zwiększenia konkurencyjności całego regionu. Województwo opolskie jest jednym z najmniejszych województw i zaliczane jest do obszarów słabiej rozwiniętych w skali kraju. Regionalny program operacyjny ma poprawić sytuację ekonomiczną na Opolszczyźnie, a przede wszystkim dać szansę przedsiębiorcom i młodym ludziom, wchodzącym na rynek pracy, na osiągniecie sukcesu.

Osie priorytetowe programu województwa opolskiego:

 • innowacje w gospodarce,

 • konkurencyjna gospodarka,

 • gospodarka niskoemisyjna,

 • zapobieganie zagrożeniom,

 • ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,

 • zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców,

 • konkurencyjny rynek pracy,

 • integracja społeczna,

 • wysoka jakość edukacji,

 • inwestycje w infrastrukturę społeczną,

 • pomoc techniczna.

 

Ważne!

Przedsiębiorcy, zainteresowani uzyskaniem wsparcia finansowego z programu województwa opolskiego, powinni zwrócić uwagę na projekty realizowane w ramach obszarów innowacje w gospodarce oraz konkurencyjna gospodarka.

Program województwa opolskiego dla przedsiębiorców

W ramach osi priorytetowej innowacje w gospodarce beneficjenci, będący w szczególności przedsiębiorcami, mogą liczyć na wsparcie finansowe w zakresie:

 • działań podejmowanych w obszarze B+R,

 • rozwijania współpracy i tworzeniu powiązań synergicznych pomiędzy biznesem a instytucjami badawczymi,

 • zawiązywania ścisłej kooperacji przedsiębiorstw w klastrach, konsorcjach w celu opracowywania nowych rozwiązań techniczno – technologicznych,

 • projektowania i wdrażania innowacyjnych technologii, produktów oraz usług, ekoinnowacji,

 • tworzenia systemów przyczyniających się do dyfuzji wiedzy w organizacji, rozwoju kompetencji i umiejętności kadry specjalistycznej.

Skorzystanie z dofinansowania na B+R i podejmowanie przedsięwzięć innowacyjnych jest o tyle ważne, iż może przyczynić się do stworzenia nowatorskich rozwiązań w organizacjach. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą uzyskać długotrwałą przewagę konkurencyjną w sektorze. Przedsiębiorcy nie powinni także zapominać o drugim obszarze, w ramach którego mogą uzyskać wsparcie finansowe z programu województwa opolskiego. Oś priorytetowa konkurencyjna gospodarka ma na celu wydobycie i wykorzystanie potencjału, tkwiącego w podmiotach biznesowych. Dotowane będą działania w zakresie.

 • poszerzania zdolności przyczyniających się do tworzenia innowacyjnych produktów i usług, - wsparcia w zastosowaniu innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP,

 • promowania postaw przedsiębiorczych – ułatwianie wdrożenia nowych pomysłów biznesowych,  

 • pomocy w opracowywaniu i implementacji nowych modeli biznesowych, adekwatnych do sytuacji rynkowej i możliwości danego przedsiębiorstwa.

Program województwa opolskiego – wsparcie nie tylko dla MŚP

Z dofinansowań udzielanych w ramach regionalnego programu województwa opolskiego mogą skorzystać także osoby bezrobotne. Dotowane będą działania mające na celu aktywizację osób poszukujących pracy, pragnących się przekwalifikować czy nabyć nowych umiejętności.

Odbiorcami licznych inicjatyw, które zostaną zrealizowane dzięki pieniądzom pochodzących z budżetu programu województwa opolskiego, będą przede wszystkim mieszkańcy Opolszczyzny. Poprawa infrastruktury drogowej i kolejowej, czynna ochrona środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego, wsparcie lokalnych inicjatyw mają mieć wpływ na polepszenie poziomu życia w województwie opolskim. Za pięć lat przekonamy się, czy cele projektów zostały osiągnięte, a program województwa opolskiego zakończył się sukcesem.