Zawierając umowę użyczenia, użyczający pozwala biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowę tę różni od umowy najmu czy dzierżawy jej bezpłatny charakter. Przepisy dotyczące tej procedury określa kodeks cywilny w art. 710 -719.

Umowa użyczenia - strony

W każdej umowie bardzo ważne jest, aby spisując ją wskazać strony, które ją zwierają. Dlatego też w umowie użyczenia powinny się znaleźć:

  • nazwy stron,

  • ich adres,

  • numer dowodu osobistego (w przypadku osób fizycznych),

  • numer NIP (w przypadku firm),

  • numer wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Więcej przeczytasz na temat umowy użyczenia na naszym poradniku przedsiębiorcy, możesz tam również pobrać wzór umowy użyczenia