Od początków powstania handlu równolegle rozwija się również marketing, a w tym badania marketingowe poprzedzające skuteczne działania promocyjne. Analizowanie uzyskanych danych ma ogromne znaczenie dla rozwoju firmy i pozyskiwania klientów, a nie ulega wątpliwości, że celem każdej firmy jest osiągnięcie jak największej sprzedaży, również poprzez odpowiedź na faktyczne potrzeby i oczekiwania konsumentów, które możemy poznać za pomocą odpowiednich analiz.

Jakie informacje otrzymuje się z badań marketingowych?

Badania marketingowe służą pogłębieniu lub zdobyciu wiedzy odnośnie do:

  • analizy konkurencji,
  • porównania z konkurencją,
  • analizy cen,
  • doboru kanałów dystrybucji,
  • opinii konsumentów,
  • motywacji konsumentów.

W zależności od typu przeprowadzanego badania (ilościowe, jakościowe) można wyciągać różnorakie wnioski. Dane przetwarzane są w formie raportu do menedżerów firm, a na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące strategii, polityki cenowej, promocji i, ostatecznie, budżetu przeznaczonego na działania.

Czy badania marketingowe są potrzebne mojej firmie?

Przedsiębiorstwa różnych typów kierują się w swojej działalności koniecznością sprostania oczekiwaniom nabywców. Wraz ze wzrostem znaczenia marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem zwiększa się również zapotrzebowanie na systematyczne pozyskiwanie i analizowanie danych związanych z klientami i ich decyzjami zakupowymi, czyli na przeprowadzanie badań marketingowych.

Badania marketingowe są istotnym źródłem informacji dla przedsiębiorstwa. Ich wyniki stanowią przesłankę do podejmowania decyzji dotyczących m.in. sytuacji rynkowych, ilości i jakości produkcji czy struktury popytu na rynku. Dzięki badaniom można zlokalizować braki lub niedociągnięcia w określonej dziedzinie, a także takie usterki usunąć. Przedsiębiorstwa posiłkując się wynikami badań, opracowują również prognozy rynkowe.