Wraz z przystąpieniem naszego kraju do struktur Unii Europejskiej polskie przedsiębiorstwa zyskały – oprócz zniesienia taryf, ceł i barier w handlu na terenie państw członkowskich – dostęp do różnych form finansowania. Czym charakteryzują się Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności – jaki jest cel przyznawania dotacji?

Idea Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności biznesowej jest prosta. Dotacje te mają na celu umożliwienie różnym grupom, w tym między innymi osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym, kobietom itd. dostępu do środków na rozwój kwalifikacji zawodowych i karierę poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa MSP. Jest to ważne, ponieważ brak wystarczającego kapitału na rozpoczęcie działalności to jedna z głównych barier dla nowych podmiotów.

Warto przy tym wspomnieć, że dotacje unijne są przyznawane w ramach WSPÓŁFINANSOWANIA przedsięwzięcia zaproponowanego przez wnioskodawcę. Taki stan rzeczy oznacza, że poszczególne programy – określane zbiorczo jako Fundusze Europejskie – nie pokrywają w całości potrzeb beneficjenta. Ten ostatni także musi wyłożyć pewną część kapitału. Wysokość oraz forma wkładu własnego są uzależnione od założeń danego programu i mogą różnić się w poszczególnych krajach.

Fundusze Europejskie na rozwój działalności gospodarczej – biznesplan

Oprócz dokumentów formalnych (jest to m.in. kwestionariusz zawierający między innymi dane teleadresowe wnioskodawcy), w celu uzyskania finansowania z Funduszy Europejskich konieczne jest również przygotowanie biznesplanu. Biznesplan powinien zawierać takie informacje jak między innymi:

  • przedmiot działalności firmy,
  • prognozowane wpływy i wydatki,
  • sposób na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

- oraz wiele innych.

To właśnie biznesplan jest jednym z głównych elementów poddawanych weryfikacji i analizie przez członków komisji przyznających finansowanie. Dlatego też warto, by przed złożeniem wniosku przekazać biznesplan do wstępnej oceny np. przez znajomego, który jest przedsiębiorcą, menedżerem lub księgowym. Na szczęście, w przypadku części programów możliwe jest skonsultowanie się z wyznaczonym doradcą w celu oceny jakości biznesplanu.

Jak powinien wyglądać biznesplan wnioskodawcy starającego się o finansowanie z Funduszy Europejskich? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Część spośród programów pomocowych wymaga przygotowania tego dokumentu według ściśle ustalonych standardów, inne z kolei dają wnioskodawcom większą dowolność.

Fundusze Europejskie to nie tylko pieniądze

Należy przy tym pamiętać, że pomoc UE dla przedsiębiorstw niekoniecznie musi przybrać formę pomocy pieniężnej. Ważne jest także wsparcie pozadotacyjne. Mogą być to na przykład:

  • kredyty na preferencyjnych warunkach (tzn. z niższym oprocentowaniem),
  • poręczenia i gwarancje,
  • wsparcie podczas informatyzacji przedsiębiorstwa,
  • pomoc w termomodernizacji,
  • szkolenia menedżerskie oraz w zakresie kompetencji miękkich.