Aby móc rzetelnie prowadzić rozliczenia firmowe oraz sprawnie analizować kondycję finansową firmy, konieczna jest – niezależnie od branży prowadzonej działalności gospodarczej – znajomość takich podstawowych pojęć z zakresu finansów jak na przykład netto, brutto czy obrót. Czym jest obrót brutto w działalności przedsiębiorstwa? Jak obrót brutto rozpatrywany jest w ujęciu podatkowym? Odpowiadamy w artykule!

Czym jest obrót? Najważniejsze zagadnienia

Liczne definicje pojęcia „obrót” można znaleźć zarówno w ekonomicznej literaturze naukowej, jak i ustawodawstwie prawnym. Przykładowo, według ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (podatku VAT), obrót to inaczej suma płatności, które sprzedawca:

  • otrzymał,
  • spodziewa się otrzymać w przyszłości,

z tytułu dostawy towaru lub wykonania usługi związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oprócz obrotu uzyskanego w ramach sprzedaży produktów (tzw. działalności operacyjnej) zalicza się tu także różnego rodzaju dofinansowania, subwencje oraz dotacje, które mają wpływ na finalną cenę wyrobu oferowanego przez przedsiębiorstwo.

Ustawa o VAT to nie jedyny akt prawny, w którym można znaleźć definicję obrotu. Zgodnie z ustawą z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, obrót to po prostu przychód netto uzyskany w wyniku:

  • sprzedaży produktów (towarów lub usług),
  • innych operacji finansowych.

Jak widać, między tymi definicjami nie ma znaczących różnic.

Obrót brutto, przychód a dochód – jakie są różnice między tymi kategoriami?

Ta jedna z podstawowych kategorii, jaką stanowi obrót brutto, jest często mylona z przychodem oraz dochodem (zyskiem). Tymczasem wymieniona pojęcia odnoszą się do zupełnie innych pozycji w finansowym przedsiębiorstwa. Podczas gdy przychody firmy obejmują swoim zakresem wszystkie rodzaje wpływów związane z prowadzoną aktywnością biznesową, to w obrocie nie uwzględnia się takich przychodów jak na przykład odsetki należne z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, lokacie czy też w formie obligacji.

Ponadto, w celu obliczenia wysokości obrotu należy pomniejszyć dodatnie wpływy o zobowiązania publicznoprawne z tytułu podatku dochodowego. Co ważne, obroty nie są również korygowane o koszty uzyskania przychodów.

Z kolei dochód – w przeciwieństwie do obrotu brutto oraz przychodu – uwzględnia koszty prowadzonej działalności gospodarczej, w tym na przykład wydatki poniesione z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, czynszu czy zakupu materiału. To właśnie dlatego dochód jest spośród trzech wymienionych kategorii najbardziej miarodajnym wskaźnikiem sytuacji finansowej podmiotu.

Do czego może być wykorzystana wiedza na temat obrotu brutto przedsiębiorstwa?

Analiza wysokości oraz dynamiki obrotów brutto na przestrzeni różnych okresów (na przykład miesięcy, kwartałów lub lat) może być wykorzystana przede wszystkim do ogólnej oceny skali działania przedsiębiorstwa. Nie pozwala ona jednak na zbadania takich aspektów jak na przykład poziom rentowności, czyli stopa zysku z prowadzonej działalności.