Kalkulator wynagrodzeń daje możliwość oszacowania wysokości płacy netto, brutto i kosztu zatrudnienia. W kalkulatorze wystarczy wpisać kwotę netto lub brutto należnego wynagrodzenia, a automatycznie wyliczy on całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę.

Jak działa kalkulator wynagrodzeń?

Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować wielkość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz wyliczyć składki ZUS za niego należne, a na koniec określić kwotę do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator szacuje całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.

Ważne!
Kalkulator wynagrodzeń, w którym zweryfikuje się kwotę „na rękę” i koszty pracodawcy, można znaleźć: Kalkulator wynagrodzeń

Brutto i netto – od czego zależy?

Większość pracowników interesuje tylko kwota netto, jednak na umowach o pracę często podawana jest kwota brutto. Czym są te dwa pojęcie i jaka jest między nimi różnica? Wynagrodzenie brutto to kwota, która najczęściej widnieje na zawartej umowie. Zawiera ona podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne.

Wynagrodzenie netto jest kwotą, którą pracownik otrzymuje na konto. Netto jest kwotą po potrąceniu podatku i składek ZUS. Potocznie nazywana jest kwotą „na rękę”.

Aby z kwoty brutto wyliczyć netto, należy znać wysokość stóp procentowych składek finansowanych przez pracownika, które wynoszą:

 Rodzaj ubezpieczenia

Stopa % składki finansowana przez pracownika

Emerytalne

9,76%

Rentowe

1,50%

Chorobowe

2,45%

Zdrowotne

9%

 

W celu ustalenia wynagrodzenia do wypłaty należy także określić wysokość podatku. Żeby to zrobić, trzeba zweryfikować, czy osoba korzysta:

 • ze zwolnienia z PIT dla młodych – zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia. Ulgą objęte są przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Wynagrodzenie pracownika korzystającego ze zwolnienia z podatku nie będzie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy, w związku z czym dla takiej osoby koszty uzyskania przychodu będą równe 0;
 • z ulgi dla rodziców 4 dzieci/na powrót/ dla pracującego emeryta – ulgi obowiązującej od 2022 roku, dzięki której pracownik po złożeniu odpowiedniego wniosku może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego;
 • z kosztów uzyskania przychodu (koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła):
  • zwykłe koszty (250 zł). Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejscem stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest miejscowość, w której znajduje się zakład pracy;
  • podwyższone koszty (300 zł). Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  • brak (0 zł) – jeżeli pracownik złoży wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów;
 • z ulgi podatkowej – jest to kwota 425 zł (od 2022 roku), która przysługuje do odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc, w którym wypłacone jest wynagrodzenie, jeżeli pracownik złożył deklarację PIT-2;
 • z ulgi dla klasy średniej, którą stosuje się za miesiące, w których podatnik uzyskał przychody w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11 141 zł według wzoru (A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy):
  • (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł
  • (A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł;
 • z progu podatkowego, który może wynosić:
  • 17% – pierwszy próg;
  • 32% drugi próg, który stosuje się po przekroczeniu 120 tys. zł dochodu;
 • z PPK – przystąpienie do PPK jest dobrowolne i w przypadku pracownika wpłata podstawowa wynosi co do zasady 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5%. Wysokość dodatkowej wpłaty nie może być wyższa niż 2% wynagrodzenia.

Jak widać, do wyliczenia kwoty netto należy znać wiele zmiennych i wiedzieć, w jaki sposób się je stosuje. Dlatego warto korzystać z kalkulatora wynagrodzeń, ponieważ ułatwi on proces wyliczania wynagrodzenia z ujęciem wszystkich ulg i wskaźników podatkowych.

Koszt pracodawcy

Dla pracowników najważniejsza jest kwota netto, natomiast pracodawcy chcą przede wszystkim wiedzieć, jakie koszty ponoszą w związku z danym wynagrodzeniem. Kalkulator wynagrodzeń umożliwia zatrudniającemu zorientowanie się, w jakiej wysokości powinny zostać odprowadzone składki za pracownika, a tym samym pozwoli wyliczyć całkowity koszt pracy. Pełny koszt pracodawcy to kwota brutto + składki opłacane przez pracodawcę + PPK. Dlatego aby obliczyć koszt, należy znać składki opłacane przez pracodawcę, które kształtują się następująco:

 Rodzaj ubezpieczenia

Stopa % składki finansowana przez pracodawcę

Emerytalne

9,76%

Rentowe

6,50%

Wypadkowe*

1,67%

FP

2,45%

FGŚP

0,1%

* Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zmienia się w każdym roku i ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 878).

Ważne jest także, czy pracownik przystąpił do PPK. W przypadku pracodawcy podstawowa wpłata, która powinna być przez niego uiszczana, wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika. Podmiot zatrudniający może jednak zadeklarować większą opłatę (dodatkową) – może ona wynosić maksymalnie 2,5% wynagrodzenia.

Przykład 1.

Pani Anna zatrudniona jest na umowę o pracę, ma powyżej 26. roku życia, nie przystąpiła do PPK i pracuje w miejscu zamieszkania.
Zarobek brutto: 10 000 zł brutto
Składki społeczne:

 • emerytalna 10 000 zł x 9,76% = 976 zł
 • rentowa 10 000 zł x 1,5% = 150 zł
 • chorobowa 10 000 zł x 2,45% = 245 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł
Składka zdrowotna do odliczenia: BRAK
Składka zdrowotna: 8629 zł x 9% = 776,61 zł
Ulga podatkowa dla klasy średniej dochód powyżej 8549 zł, więc liczymy według wzoru:
(przychód x (– 7,35%) + 819,08 zł) / 0,17, czyli 10 000 x 7,35% = – 735 + 819,08 zł = 84,08 zł / 0,17 = 494,58 zł
Podstawa do opodatkowania: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł – 250 zł (KUP) – 494,58 (ulga podatkowa dla klasy średniej) = 7884,42 zł, w zaokrągleniu 7884 zł
Zaliczka na podatek: 7884 zł x 17% – 425 zł (ulga podatkowa) = 915 zł
Wynagrodzenie netto: 10 000 zł – 1371,00 zł (składki społeczne) – 776,61 zł (zdrowotna 9%) – 915 zł (zaliczka na podatek) = 6937,39 zł
Składki opłacane przez przedsiębiorcę:

 • emerytalna: 10 000 zł x 9,76% = 976 zł
 • rentowa: 10 000 zł x 6,5 % = 650 zł
 • wypadkowa: 10 000 zł x 1,67 % = 167 zł
 • FP: 10 000 zł x 2,45% = 245 zł
 • FGŚP: 10 000 zł x 0,1% = 10 zł

Koszt wynagrodzenia 10 000 zł + 976 zł + 650 zł + 167 zł + 245 zł + 10 zł = 12 078 zł

Dzięki kalkulatorowi płac można w prosty sposób obliczyć, ile ostatecznie będzie musiał zapłacić pracodawca za dane wynagrodzenie brutto. Kalkulator ułatwi planowanie wynagrodzeń i kosztów w przedsiębiorstwach.