Kodeks pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawa dla pracownika związana z jego zwolnieniem jest sprecyzowana w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z marca 2003 roku. W firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników, zatrudnionym może przysługiwać odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników. Pełni ona rolę rekompensaty za brak możliwości zarobkowania. Oznacza to, że w przedsiębiorstwach gdzie pracuje mniej osób, pracownicy nie mogą liczyć na taki przywilej.

Odprawa dla pracownika - komu się należy?

Ustawa o zwolnieniach grupowych przewiduje, że warunkiem nabycia odprawy pieniężnej jest posiadanie statusu pracownika u pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników oraz utracenie zatrudnienia z winy pracodawcy. Przysługuje ona pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to umowa na czas określony, czy nieokreślony.

Odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników przysługuje jedynie wtedy, kiedy ustanie stosunku pracy nastąpiło na mocy wypowiedzenia wręczonego pracownikowi przez pracodawcę lub porozumienia stron, gdy przyczyna zwolnienia leży po stronie pracodawcy. Odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników, może przysługiwać również pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział warunki pracy lub płacy, a pracownik nie przyjął nowych warunków. Oznacza to, że odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników nie należy się osobom, których stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy z upływem czasu, na jaki była ona zawarta.

Grupowe zwolnienie a pieniężna odprawa dla pracownika

Odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników przysługuje, gdy zwolnienia następują z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron z określoną liczbą pracowników w okresie nieprzekraczającym 30 dni. Do zwolnień grupowych zaliczamy sytuację, w której pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zwalnia w wymienionym okresie:

  • 10 pracowników, gdy zatrudnia mniej niż 100 osób,
  • 10% załogi, gdy w firmie pracuje co najmniej 100 osób, ale mniej niż 300,
  • 30 pracowników, gdy zakład zatrudnia co najmniej 300 osób.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj : Odprawa dla pracownika.