Niezależnie od branży, przedsiębiorcy zgodnie narzekają na wysokość zobowiązań publicznoprawnych. Obiektem krytyki są przede wszystkim płacone co miesiąc składki dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w tym składki: społeczne oraz zdrowotna). Bariera finansowa oraz wysokie koszty prowadzenia biznesu są postrzegane za jedne z największych trudności, szczególnie w przypadku młodych przedsiębiorstw. Na szczęście, istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnych składek ZUS. Mały ZUS – kwoty preferencyjnych składek przedstawiamy poniżej.

Mały ZUS – dla kogo?

Mały ZUS to potoczne określenie, które stosuje się w odniesieniu do preferencyjnych składek społecznych opłacanych przez przedsiębiorców. Dla kogo rozwiązanie to jest dostępne? Przede wszystkim, uprawnieni do tzw. małego ZUS są ci przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie obydwa kryteria:

  • w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadzili żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej. Także w sytuacji, gdy obecnie mają oni inne przedsiębiorstwo, mały ZUS nie jest dla nich dostępny,
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy. Jeśli między przedsiębiorcą a jego pracodawcą obowiązywał w obecnym lub poprzednim roku stosunek pracy, a przedsiębiorca świadczy na rzecz tego pracodawcy czynności o zakresie podobnym do tych będących uprzednio przedmiotem stosunku pracy, to skorzystanie z preferencyjnych składek nie jest możliwe.

Prawo do tzw. małego ZUS obowiązuje przez 24 miesiące. Zasadniczo, preferencyjne składki ZUS to rozwiązanie dostępne dla przedsiębiorców niezależnie od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Należy przy tym pamiętać o jednym wyjątku – w przypadku jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mały ZUS nie przysługuje.

Mały ZUS – kwoty

Mały ZUS to rozwiązanie przysługujące przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Rozwiązanie to ma za zadanie umożliwić im przetrwanie rozwój biznesu w pierwszych dwóch latach, czyli okresie decydującym dla przyszłej ekspansji rynkowej.

Podczas początkowego cyklu życia firmy ważne jest przede wszystkim optymalizowanie kosztów. Niezwykle pomocne w tym zakresie są preferencyjne składki. Są one znacznie niższe niż standardowe opłaty ZUS.

Podczas gdy w przypadku pełnego ZUS podstawą do ustalenia wysokości składek jest 60% przeciętnego wynagrodzenia, to mały ZUS jest ustalany na podstawie 30% minimalnego wynagrodzenia brutto. W 2021 roku stawki z tytułu ubezpieczenia społecznego są następujące:

  • emerytalna: 163,97 zł (19,52% podstawy),
  • rentowa: 67,20 zł (8,00% podstawy),
  • chorobowa (dobrowolna): 20,58 zł (2,45% podstawy),
  • wypadkowa: 14,03 zł (1,67%; stawka procentowa jest uzależniona od liczby pracowników zatrudnianych przez danego przedsiębiorcę).

Jeśli z kolei chodzi o składkę zdrowotną, to jest ona taka sama jak w przypadku pełnego ZUS i wynosi 381,81 zł. Łączny koszt małego ZUS wynosi – wraz z dobrowolną składką chorobową – 647,59 zł w porównaniu z pełnym ZUS wynoszącym 1 457,49 zł.