Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, to w rzeczywistości osoby młodociane mogą wykonywać pracę zarobkową. W przypadku nawiązania współpracy z młodocianym należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach z tym związanych. Czy można zawrzeć umowę zlecenie z osobą młodocianą? O czym trzeba pamiętać w takiej sytuacji? Przeczytaj poniższy tekst, by poznać odpowiedzi.

Umowa zlecenie — podstawowe informacje

Umowa zlecenie należy do tzw. umów cywilnoprawnych. Kwestie związane z zawieraniem tego typu umów reguluje w szczegółowy sposób umowa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

Umowa zlecenie daje zawierającym ją podmiotom dużą elastyczność w porównaniu z umową o pracę. Osoby wykonujące czynności określone w umowie zlecenie (są oni określani jako tzw. zleceniobiorcy) mają większą dowolność między innymi w zakresie czasu oraz miejsca wykonywania powierzonych obowiązków.

Z drugiej jednak strony zleceniobiorcom nie przysługują uprawnienia pracownicze typowe dla pracowników etatowych, w tym m.in. prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Z tego powodu umowa zlecenie jest zalecana szczególnie w przypadku prac dorywczych, wykonywanych przez krótki okres czasu.

Czy można zawrzeć umowę zlecenie z osobą młodocianą?

Zasadniczo, w świetle obecnie obowiązujących przepisów nic nie stoi na przeszkodzie w zawarciu umowy zlecenie z osobą mającą status młodocianego. Niezależnie od tego, z kim zawierany jest ten rodzaj umowy cywilnoprawnej, należy jednak pamiętać o kilku istotnych aspektach takich jak:

  • stawka godzinowa — zgodnie z przepisami, minimalna stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenie wynosi w 2022 roku 19,70 zł brutto,
  • konieczność określenia przedmiotu umowy w taki sposób, by organy kontrolne nie uznały przyjętych rozwiązań za cechy typowe dla stosunku pracy.

Kim jest młodociany i o czym należy pamiętać, zawierając umowę zlecenie?

W przepisach można spotkać różne definicje osoby młodocianej. Jeśli jednak chodzi o ustawodawstwo dotyczące wykonywania pracy, to młodocianym jest każdy, kto ukończył piętnasty rok życia, lecz nie jest jeszcze osobą pełnoletnią.

Młodociani mogą wykonywać prace w ramach stosunku pracy w celu przygotowania zawodowego oraz umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i o dzieło). W przypadku umowy zlecenia przedsiębiorca powinien jednak pamiętać o kilku kwestiach.

Przede wszystkim, tego typu współpraca nie powinna przeszkadzać osobie młodocianej w edukacji. Ponadto, pracę w ramach umowy zlecenia można zlecić wyłącznie takim zleceniobiorcom, którzy ukończyli już co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową.

Last but not least, niezbędne jest uzyskanie przez osobę młodocianą opinii lekarza, że obowiązki będące przedmiotem planowanego zatrudnienia nie stwarzają zagrożenia dla zleceniobiorcy. Umowa zlecenia z młodocianym powinna być zawierana głównie w celu wykonania lekkich, mało obciążających prac.

Umowa zlecenie z młodocianym - podsumowanie

Zatrudnienie młodocianego w ramach umowy zlecenia to dobry sposób na zdobycie przez młodą osobę dodatkowych środków finansowych oraz cennego doświadczenia zawodowego. Oczywiście, nie powinno dochodzić do sytuacji, w której umowa zlecenie jest zawierana z naruszeniem kodeksu cywilnego np. odnośnie stawki godzinowej czy zakresu obowiązków.