Do obowiązków przedsiębiorcy należy między innymi regularne opłacanie składek ZUS. Na obciążenia te składają się składki: zdrowotna oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych. Jakie są aktualne zasady opłacania składek ZUS w działalności gospodarczej? Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne warunki z tego tytułu?

Jaka jest wysokość składek ZUS?

Począwszy od 2022 roku, składka zdrowotna jest ustalana jako 9% dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę.

Jeśli z kolei chodzi o składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, to ustala się je na podstawie 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce (w 2022 roku jest to 3553,20 zł). Wysokość obciążeń w 2022 roku przedstawia się w następujący sposób:

 • ubezpieczenie emerytalne: 19,52%,
 • ubezpieczenie rentowe: 8%,
 • ubezpieczenie wypadkowe: 1,67%,
 • ubezpieczenie chorobowe: 2,45%,
 • Fundusz Pracy: 2,45%.

Łącznie jest to 1211,28 zł miesięcznie.

Do kiedy należy opłacać składki ZUS?

W 2022 roku, wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu, wprowadzono nowe zasady w tym zakresie. Obecnie przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania składek w terminie do

 • 20. dnia następnego miesiąca w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • 15. dnia następnego miesiąca — jeśli dany podmiot jest osobą prawną (zalicza się tu m.in. spółki z o.o. oraz spółki akcyjne, ale także spółdzielnie oraz fundacje).

ZUS — jakie są rozwiązania ulgowe?

Przedsiębiorcy (szczególnie ci początkujący) mogą liczyć na szereg preferencyjnych rozwiązań w zakresie składek ZUS. Zalicza się tu takie rozwiązania jak:

 • mały ZUS — w tym wariancie składki społeczne są obliczane na podstawie wartości 30% minimalnego wynagrodzenia ustawowego (w 2022 roku jest to 3010 zł x 30% = 903 zł). Składki społeczne wynoszą łącznie 285,71 zł,
 • mały ZUS plus — rozwiązanie to daje możliwość opłacania składek społecznych na podstawie dochodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Z opcji tej można korzystać max. przez 36 miesięcy w ciągu 5 lat,
 • ulga na start, czyli możliwość zwolnienia ze składek społecznych przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.

Składki ZUS-owskie. Czy jest to przeszkoda dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą?

Jedną z często powielanych opinii jest pogląd, zgodnie z którym obciążenia z tytułu ubezpieczeń ZUS stanowią poważną przeszkodę w rozwijaniu działalności gospodarczej. Dotyczy to szczególnie mniejszych przedsiębiorstw, w których składki opłacane na ZUS stanowią poważną część kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Szczególnie krytykowana jest stała, ryczałtowa wysokość obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, na które składają się następujące rodzaje składek:

 • emerytalna,
 • rentowa,
 • chorobowa,
 • wypadkowa.

Ponieważ wartość zobowiązań z tego tytułu jest ustalana odgórnie, nierzadko przedsiębiorcy są zobligowani do opłacania składek nawet w miesiącu, w którym poniesiono stratę.

Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że opłacanie zobowiązań ZUS jest dla przedsiębiorcy korzystne w dłuższej perspektywie. Odprowadzanie składek pozwala zabezpieczyć się na starość — obciążenia te zwiększają m.in. wymiar świadczeń emerytalnych.