Rozwój nowych technologii sprawia, że prowadzenie firmy bez równoczesnej obecności w Internecie jest bardzo utrudnione. Przedsiębiorcy podejmują szereg środków, aby zwiększyć rozpoznawalność marki w sieci. Podstawowym krokiem jest założenie własnej strony internetowej. Coraz większym uznaniem cieszą się domeny eu, która została uruchomiona 7 grudnia 2005 r. Początkowo była przeznaczona dla instytucji publicznych Unii Europejskiej, jednak już rok później rejestracja stała się dostępna dla każdego. Zyskała więc dużą popularność. Przy częstych jej rejestracjach zdarza się, że domeny są do siebie bardzo podobne. Firmy robią to celowo lub nie. Dlatego w takie sytuacji może powstać spór o domenę.

Domena aktywem przedsiębiorstwa

Domena może być ważnym składnikiem majątku przedsiębiorstwa, a tym samym przyczyniać się do generowania realnych zysków. Te zaś mogą zostać zachwiane przez nieuczciwych przedsiębiorców. Przykładem działania zakłócającego może być rejestracja domeny myląco podobnej do tej bazowej. Tego typu czynności mogą odbić się na renomie, identyfikacji konkretnej firmy oraz oferowanych przez nią towarów albo usług.

Wówczas poszkodowany może wytoczyć powództwo we właściwym sądzie krajowym. Inne rozwiązanie polega na tym, że rejestracja nazwy domeny może zostać zaskarżona w sądzie arbitrażowym, w ramach procedury pozasądowego rozstrzygania sporów ADR (Alternative Dispute Resolution).

W przypadku domen .eu oraz od niedawna .nl i .co poszkodowany może rozwiązać swój problem przed Sądem Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej RC i Izbie Rolnej RC z siedzibą w Pradze - Czechy (dalej: Sąd Arbitrażowy).

Domeny eu, a Czeski Sąd Arbitrażowy

Sąd Arbitrażowy zapewnia prowadzenie postępowań ADR zgodnie z ustanowionym regulaminem, zasadami oraz regulacjami Komisji Europejskiej wynikającymi z Rozporządzenia WE nr 874/2004.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanej platformy internetowej. Ponieważ sprawy rozpatrywane są w trybie online, a wszelka korespondencja prowadzona jest drogą mailową, strony sporu nie muszą udawać się w podróż do Czech.

Podmiot, który zamierza złożyć wniosek do tej instytucji, nie musi też znać języka czeskiego czy ponosić dodatkowych kosztów z tytułu tłumaczeń.

Warto wiedzieć, że sprawę można wnieść w dowolnym oficjalnym języku UE - w tym w języku polskim. Wyjątkami są języki maltański oraz celtycki, których Sąd Arbitrażowy nie obsługuje.

Spory rozstrzyga zespół arbitrów, którzy są wybierani z grona specjalistów w dziedzinie własności intelektualnej. Średni czas trwania postępowania wynosi 4 miesiące.

Kto może wnieść pozew o domeny eu?

Procedura ADR w przedmiocie zaskarżenia domeny eu może zostać wszczęta w szczególności, gdy strona posiada tzw. pierwotne prawo do danej nazwy domeny. Przykładem może być choćby posiadanie znaku towarowego, który wprost nawiązuje do nazwy domeny eu.

Kolejną przesłanką jest cel rejestracji spornej domeny. Wystarczy, że będzie wykorzystywana dla spekulacji lub w złej wierze.

Koszty pozwu

Koszty wniesienia pozwu są stosunkowo niskie. Zasadniczo cena zależy m.in. od fakultatywnej zmiany języka postępowania, od liczby spornych domen oraz od tego, czy wyrok ma być wydany w jedno- czy w trzyosobowym składzie orzekającym.

Warto nadmienić, że od 1 stycznia 2014 r. Sąd Arbitrażowy oferuje tymczasową ulgę 1000 EUR dla składających pozew i to niezależnie od tego, jaką liczbą domen objęty jest spór. Przykładowo opłata za pozew przeciwko jednej nazwie domeny przed jednoosobowym składem orzekającym wynosi 300 EUR zamiast 1 300 EUR. Obniżka kosztów postępowania ma potrwać do 31 grudnia 2014 r. Jednakże Sąd Arbitrażowy jest umocowany do tego, by w każdej chwili zmienić wysokość tych opłat.

Strona powinna uiścić opłatę przelewem bankowym przed wniesieniem pozwu albo przed odpowiedzią na pozew, w momencie ich składania, lecz nie później niż po otrzymaniu powiadomienia o nieregulowanych płatnościach.

Rozstrzygnięcie

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sporna domena zostaje odebrana dotychczasowemu abonentowi oraz przekazana stronie poszkodowanej po upływie 30 dniowego okresu odwoławczego.

Warto dodać, że mogą wystąpić sytuacje, w których potencjalnie poszkodowana strona nie kwalifikuje się na abonenta domeny eu. Wówczas nazwa strony internetowej zostaje wymazana albo przesunięta do kwarantanny, a następnie ponownie udostępniona do publicznej rejestracji po upływie 40 dni.

W razie przegranej sprawy stronie pozostaje wnieść odwołanie do właściwego sądu w ciągu 30 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia.

Opłacalność postępowania ADR

Polubowne rozwiązywanie sporu przed Sądem Arbitrażowym w Pradze należy ocenić jako korzystne. Wynika to ze stosunkowo niskich kosztów  oraz szybkości postępowania.

Sprawy rozstrzygane są przez cenionych ekspertów z branży własności intelektualnej. Praktyka wykazuje wysoki poziom oraz spójność werdyktów. Z tego względu w przypadku zaistnienia konfliktu o domenę eu warto wziąć pod uwagę alternatywne metody rozstrzygania sporów.