V Kongres Prawa Pracy 2019/2020

Warszawa | 17-18.10.2019

Cel konferencji

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie problematyce związanej z zatrudnianiem cudzoziemców; dokumentacji pracowniczej i ochrony danych osobowych pracowników po zmianach. Omówione zostaną także zagadnienia poświęcone świadectwom pracy oraz dokumentacji badań profilaktycznych i szkoleń bhp z uwzględnieniem najnowszych zmian; nowej polityki migracyjnej a także urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności oraz uprawnień urlopowych związanych z rodzicielstwem.

Podczas drugiego dnia dyskutować będziemy na tematy dotyczące czasu pracy; mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy; nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych; Pracowniczych Planów Kapitałowych – pierwszych wpłat i potrąceń

Prowadzący

  • dr Sebastian Koczur

  • Ewa Buchowiecka

  • Gabriel Vilkas

  • Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

  • Katarzyna Smulczyk

  • Katarzyna Ziółkowska

  • dr Maciej Chakowski

  • Michał Nocuń

  • Przemysław Ciszek

Program

Dzień I
09:30 – 10:00

 • rejestracja uczestników i kawa powitalna

10:00 - 11:00

 • Zatrudnianie cudzoziemców – mobilność wewnątrzunijna (nowe ułatwienia) – (Gabriel Vilkas)

 • Mobilność wewnątrzkorporacyjna (zmiany 2019)

 • Mobilność studentów

 • Mobilność naukowców

 • Mobilność członków rodzin naukowców

11:00 – 11:15 

przerwa kawowa

11:15 – 12:15

 • Dokumentacja pracownicza i ochrona danych osobowych pracowników po zmianach (Katarzyna Ziółkowska)

 • Sposób prowadzenia akt osobowych – podział na 4 części

 • Długość przechowywania akt osobowych pracowników i pozostałej dokumentacji pracowniczej

 • Zasady przechowywania i wydawania dokumentacji pracowniczej

 • „Elektronizacja” akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

 • Nowa ewidencja czasu pracy

 • Zasady prowadzenia listy obecności

 • Jakich danych pracodawca może żądać od osób rekrutowanych i od pracowników?

 • Jakie są zasady monitoringu pracowników po zmianach?

12:15 – 13:15

 • Świadectwo pracy oraz dokumentacja badań profilaktycznych i szkoleń bhp z uwzględnieniem najnowszych zmian (Katarzyna Smulczyk)

 • Zasady prawidłowego wydawania i wypełnienia świadectwa pracy

 • Rodzaje wymaganych badań lekarskich,

 • Zasady honorowania orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy

 • Rodzaje szkoleń bhp i zasady dokumentowania

 • Zniesienie obowiązku prowadzenia szkoleń okresowych bhp dla niektórych pracowników administracyjno-biurowych

13:15 – 14:00

lunch

14:00 – 1500

 • Nowa polityka migracyjna – jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców może przynieść w latach 2019-2020 - (Michał Nocuń)

 • Założenia nowej polityki migracyjnej

 • Czym się różni od poprzedniej?

 • Jakie zmiany w przepisach i w praktyce może przynieść?

15:00 – 16:00

 • Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia urlopowe związane z rodzicielstwem (Jolanta Karakow – Jaśkiewicz)

 • Nabycie i tryb udzielania urlopu wypoczynkowego

 • Urlop bezpłatny

 • Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

 • Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy

 • Urlop macierzyński i rodzicielski

 • Urlop wychowawczy oraz alternatywne obniżenie wymiaru etatu

 • Urlop ojcowski

19:30

wyjście do teatru

Dzień II

09:30 – 10:00

 • rejestracja uczestników i kawa powitalna

10:00 - 11:00

 • Czas pracy 2019/2020 (Przemysław Ciszek)

11:00- 11:15 

przerwa kawowa

11:15 – 12:15

 • Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy – najnowsze zmiany od września 2019 r. (Maciej Chakowski)

 • Pojęcie mobbingu i dyskryminacji

 • Mobber i ofiara mobbingu

 • Obowiązki pracodawcy

 • Prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji

 • Czas pracy, urlopy pracownicze i uprawnienia pracownicze a zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

 • Prawne konsekwencje stosowania praktyk mobbingowych

12:15 – 12:30

przerwa kawowa

12:30 – 13:30

 • Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (Ewa Buchowiecka)

 • Dane osobowe, które można żądać od kandydata do pracy oraz pracownika;

 • Dane szczególnych kategorii i dane biometryczne

 • Zgoda pracownika – na wniosek czy z inicjatywy własnej?

 • Przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – dokumentacja i jej przechowywanie

 • Wytyczne UODO w zakresie danych osobowych w zatrudnieniu

 • Uprawnienia pracodawcy do kontroli trzeźwości pracowników

 • Nowe wzory kwestionariuszy osobowych.

13:30 – 14:30

lunch

14:30 – 15:30

 • Pracownicze Plany Kapitałowe – pierwsze wpłaty i potrącenia (Ewa Buchowiecka)

 • Podstawowe zasady systemu PPK

 • Terminy obowiązywania PPK

 • Uczestnicy PPK

 • Wpłaty dokonywane do PPK, w tym wpłata powitalna i dopłaty roczne

 • Ewidencja PPK

 • Instytucje finansowe – zasady zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

 • Portal PPK

 • Przepisy karne

Lokalizacja

Warszawa, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa