Tworzona każdego miesiąca przez pracodawców. Na jej podstawie wypłacane jest wynagrodzenie pracownikom. Zawartość listy płac - jak powinna wyglądać?

Zawartość listy płac - jak powinna wyglądać?

Lista płac to dokument księgowy potwierdzający wyliczenie pensji dla zatrudnionych wraz ze wszelkimi obowiązującymi składkami. Poza tym, jest punktem wyjścia do bezbłędnie wypełnionej deklaracji podatkowej, dokumentów ubezpieczeniowych oraz bezbłędnemu zaksięgowaniu wynagrodzeń. W zależności od ilości zatrudnionych w liście płac definiuje się zbiorcze wyliczenie płac pracowników zakładu w przypadku dużej ich ilości, z kolei przy małej ilości ogranicza się to do wypełnienia spersonalizowanych kart przychodów.

Jakie są elementy Karty Przychodów?

Rozporządzenia Ministerstwa Finansów określają minimalne części składowe Karty Przychodów:

 • kwota należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do przekazania do urzędu skarbowego;
 • datę przekazania zaliczki podatkowej;
 • kwota składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne;
 • cena uzyskania przychodów;
 • potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne z przychodu pracobiorcy: emerytalne (9,76 proc. podstawy wymiaru), rentowe (6,5 proc.) i chorobowe (2,45 proc.);
 • kwota przychodów w naturze i gotówce, którą uzyskał w konkretnym miesiącu;
 • imię i nazwisko pracownika;
 • dochód uzyskany w danym miesiącu;
 • kwota zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • dochód narastająco od początku roku (pracodawcy muszą kontrolować, czy pracobiorcy nie przekroczyli kolejnej skali podatkowej; wówczas trzeba pobierać wyższą zaliczkę na podatek dochodowy) Dodatkowo, w wypadku ryczałtowców, karty przychodów przez nich przygotowywane muszą jeszcze określać NIP pracobiorcy i miesiąc wypłaty.

Jakie są elementy listy płac?

Lista płac przygotowana jest na podstawie innych dokumentów płacowych i kadrowych, m.in. umowy o pracę, wykazu godzin nadliczbowych, wykazu prowizji, nagród, zwolnień lekarskich.

Powinna zawierać pewne składniki:

 • numery stron;
 • nazwę pracodawcy;
 • miesiąc, którego dotyczy;
 • datę przygotowania;
 • podpisy osoby przygotowującej i akceptującej;
 • oznaczenie lub nazwę listy płac Ważne, by w liście płac płace brutto były podzielone na „składkowe” i „nieskładkowe”.

W tych ostatnich, trzeba wyodrębnić wynagrodzenie za czas choroby, ponieważ dodaje się to do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.