Fundacja to jeden z najpopularniejszych typów organizacji pozarządowych (NGO, z ang. non-government organization). Cel jej działania jest określany w statucie i ma zazwyczaj charakter dobroczynny. Może być to na przykład świadczenie pomocy ubogim, lecz zdolnym uczniom. Należy jednak pamiętać, że – aby móc działać w sposób legalny – konieczne jest założenie fundacji w sposób zgodny z przepisami. Jakie działania należy podjąć krok po kroku, by utworzyć fundację?

Fundacja – podstawa prawna

Podobnie jak w przypadku innych organizacji pozarządowych czy tradycyjnych przedsiębiorstw, również sposób działania fundacji jest ściśle regulowany przez ustawodawstwo prawne. Jeszcze przed przystąpieniem do założenia tego typu podmiotu powinieneś zapoznać się z najważniejszym aktem prawnym dotyczącym fundacji. Jest to ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167).

Zgodnie z przepisami, do najważniejszych działań, które należy podjąć, aby utworzyć fundację, należą między innymi:

  • uchwalenie aktu fundacyjnego oraz statutu,
  • rejestracja w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • uzyskanie numerów REGON oraz NIP.

Doświadczenie pokazuje, że pierwsze dwa spośród wymienionych etapów sprawiają największe trudności. W związku z tym zalecane jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika, który udzieli cennych porad podczas procesu zakładania fundacji. Merytoryczne, fachowe wsparcie pozwoli zaoszczędzić wiele czasu i uniknąć wielotygodniowego oczekiwania na akceptację dokumentów.

Uchwalenie aktu fundacyjnego oraz statutu

Przede wszystkim, należy przygotować takie dokumenty jak akt fundacyjny oraz statut fundacji. Jeśli chodzi o akt fundacyjny, to zawarte jest w nim między innymi oświadczenie fundatora, w którym znajduje się jasno sprecyzowany zamiar założenia fundacji oraz cel jej działania. Ponadto, w akcie fundacyjnym należy zawrzeć informacje na temat tego, jaka jest wysokość oraz postać funduszu założycielskiego.

Oprócz tego, ważną rolę pełni statut fundacji zawierający przede wszystkim dane zarządu fundacji oraz planowany sposób realizacji zamierzonych działań.

Rejestracja w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym

Po uchwaleniu aktu fundacyjnego oraz statutu fundacji należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego druk KRS-W20, czyli dokument rejestracyjny zawierający na przykład adres korespondencyjny oraz informacje na temat pełnomocnika procesowego. Niezbędny jest także załącznik KRS-WK, w którym umieszcza się dane członków zarządu fundacji. Podczas składania wniosku należy także uiścić opłatę w wysokości 250 zł.

Numery: REGON oraz NIP dla fundacji

Jeśli wykonałeś już opisane wyżej zadania, czyli: pracowanie aktu fundacyjnego, statutu oraz uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, to mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość – od zakończenia całego procesu dzieli Cię już bardzo niewiele. Pozostał do wykonania jeszcze ostatni etap. Last but not least stanowi uzyskanie numerów:

  • REGON (jest numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej),
  • NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej, który uzyskuje się w Urzędzie Skarbowym).