Niezależnie od branży, rozpoczęcie działalności biznesowej to poważna i odpowiedzialna decyzja, której skutki mają długofalowy charakter. W związku z tym konieczne jest, by cały proces został przygotowany z dbałością o najmniejsze szczegóły. Jak osiągnąć ten cel? Skutecznym i powszechnie wykorzystywanym sposobem na zaprezentowanie koncepcji przyszłego przedsiębiorstwa jest tzw. biznesplan.

Czym jest biznesplan?

Biznesplan to zbiorcze zestawienie składające się z takich aspektów jak między innymi:

  • przedstawienie wizji i misji przedsiębiorstwa, które zostanie uruchomione
  • ocena efektywności planowanego przedsięwzięcia konkurencyjnego,
  • analiza konkurencyjności organizacji.

Wizja firmy jest zwięźle opisaną postacią firmy w przyszłości, którą zamierza stworzyć przedsiębiorca. Z kolei misja to wartości, na których osiągnięcie będzie stawiany nacisk (może być to np. dbałość o środowisko naturalne, rozwój pracowników czy wysokie standardy jakości produktów).

Niezwykle istotna jest także ocena efektywności planowanej inwestycji pod kątem finansowym. Działanie to polega na porównaniu spodziewanych wpływów z początkowymi nakładami inwestycyjnymi oraz kosztami wynikającymi z operacyjnej działalności przedsiębiorstwa. W tym celu wykorzystuje się metody proste (tj. okres zwrotu nakładów inwestycyjnych oraz średnia roczna stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału) oraz złożone, które uwzględniają zmiany wartości pieniądza w czasie np. wskutek inflacji czy osłabienia waluty – do takich metod zalicza się np. NPV – Net Present Value.

Trzeci z filarów profesjonalnego biznesplanu obejmuje analizę pozycji konkurencyjnej firmy, tj. jej zdolności do rywalizacji z innymi uczestnikami rynku. Analiza ta jest przeprowadzana z użyciem takich powszechnie wykorzystywanych metod jak na przykład:

  • metodyka SWOT (wskazanie silnych i słabych stron organizacji oraz zagrożeń i szans, jakie istnieją w jej otoczeniu),
  • analiza 5 sił Portera (badanie sektora z uwzględnieniem m.in. siły przetargowej dostawców i nabywców),
  • metoda PEST (ocena wpływu otoczenia politycznego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego na przedsiębiorstwo).

Biznesplan online – dlaczego warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii komputerowych oraz internetowych w ostatnich latach sprawił, że powstają liczne rozwiązania pozwalające na opracowywanie biznesplanów w formie online. Jest to dobre rozwiązanie, które pozwala na szybkie i proste przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

Dzięki użyciu tego rozwiązania możliwe jest także przechowywanie biznesplanu w bezpiecznym miejscu oraz udostępnianie go zainteresowanym osoba z wykorzystaniem technologii chmury (ang. cloud).

To jeszcze nie wszystkie zalety związane z opracowywaniem biznesplanu online. Inną istotną korzyścią, jaka wynika z takiego rozwiązania, jest możliwość skorzystania z szerokiej gamy szablonów. Biznesplan online to dokument, który powinien być atrakcyjny pod kątem wizualnym – będą z niego korzystać potencjalni inwestorzy, klienci lub kredytodawcy. Przedstawienie np. planu finansowego czy analizy konkurencyjności organizacji z użyciem przejrzystych tabel czy schematów będzie zdecydowanie lepszym pomysłem niż blok tekstu.